OTPADNO DRVO JE NEŠTO U ČEMU SMO DOBRI

OTPADNO DRVO JE NEŠTO U ČEMU SMO DOBRI

OTPADNO DRVO JE NEŠTO U ČEMU SMO DOBRI

Otpadno drvo obuhvaća industrijsko i korišteno drvo koje se mora odvojeno sakupljati i odbacivati, u skladu sa njemačkim Zakonom o recikliranju (KrWG). U preradi biomase i otpadnog drva, potrebna je efikasna namjenski dizajniran stroj da bi se postigli najbolji mogući rezultati iz različitih ulaznih materijala.


Ovisno o mjestu dopreme, otpadno drvo može biti zaprljano bezdrvnim supstancama poput boje, halogenih organskih sastojina i sredstava za zaštitu drveta. Shodno tome, mnogo manje otpadnog drva se reciklira nego što se koristi za energiju (17 do 77 posto u Njemačkoj 2016). Zakon o otpadnom drvu izjednačava status za ove dvije upotrebe, ali to se može promijeniti. Trenutno Njemačka vlada razmatra kako se zakonodavstvo o recikliranju otpadnog drva može izmijeniti s ciljem osiguranja tehničkog i analitičkog napretka. Komptech prati ovaj proces i uzima ga u obzir kod uređivanja svojih procesa za tretman otpada.


Upotreba otpadnog drva

Otpadno drvo se dijeli u četiri kategorije ovisno o opasnosti prisutnih zagađivača. Drvo kategorije AI je u svom prirodnom stanju bez značajnog zagađenja; Kategorija AIV je korišteno drvo tretirano konzervansima. Kategorija određuje uvjete pod kojima se prerađeno otpadno drvo može reciklirati ili koristiti kao gorivo u kogeneracijskom postrojenju na biomasu, ili može li se koristiti samo u kogeneracijskim postrojenjima koja imaju jake uređaje za čišćenje ispušnih plinova. Najčešća upotreba netretiranog otpadnog drva je proizvodnja građevinskog materijala od drva, kao što je iverica.

 

Tretman prema klasi čestica

Nakon vizualne provjere tokom prijema i ručnog predsortiranja, otpadno drvo se usitnjava na veličinu zrna koja je najprigodnija za daljnje korištenje. Prvo se uklanjaju metalni komadići. Veličine čestica su obično u skladu s kategorijama EN ISA 17225, koje definiraju klase čestica biogenih čvrstih goriva. Ako se otpadno drvo koristi kao obnovljeni materijal, ono se obično ponovo usitnjava i podvrgava još jednom koraku uklanjanja primjesa, što ima za rezultat finije komadiće za ivericu.

 

Prerada u jednom ili dva koraka (P200, P100, P63)

Komptech Crambo i Terminator su pogodni za preradu u jednom koraku prema specifikacijama P200 i P100. Oba su sjekači male brzine, koji su neosjetljivi na metalne komadiće. Prerada u dva koraka se preporučuje za usitnjavanje otpadnog drveta sjekačem na klase čestica P100 i P63. Zvjezdasto sito na izlazu iz sjekača, kao kod modela Komptech Multistar One, proizvodi precizno definiranu veličinu zrna dok vraća duge komade natrag u proces usitnjavanja sjekačem. Kvaliteta proizvoda može se dodatno poboljšati dodavanjem vrtložnog separatora i prekopojasnog magneta. Ovi strojevi mogu biti mobilni ili stacionarni, a modeli Crambo i Terminator su dostupni u e-mobilnoj verziji.

 

Pred- i post-usitnjavanje sjekačem (P100, P63 i P45)

Za rekultivaciju materijala iz otpadnog drveta često se zahtjeva izlaz klase čestica 45. Da bi se to postiglo, mogu se kombinirati dva sjekača. Na primjer, Crambo može vršiti predusitnjavanje sjekačem, tokom kojeg se kombinirani objekti od drva i metala trebaju što potpunije otvoriti. Nakon odvajanja metala, Komptech Axtor može izvršiti efikasno post-usitnjavanje sjekačem. Axtor se može konfigurirati da odgovara materijalu i zahtjevu.

 

Imamo širok opseg kompaktnih sustava i mobilnih strojeva za efikasnu i ekonomičnu obradu svake kategorije otpadnog drva.