SISTEMET E RUAJTJES SË ENERGJISË (ESS)

SISTEMET E RUAJTJES SË ENERGJISË (ESS)

 

Moduli i energjisë Cat® me kalimin në kohë është një sistem për ruajtjen e energjisë i ndryshueshëm në shkallë dhe që vihet në punë shpejt. Sistemet e ruajtjes së energjisë mund të integrohen me burime të energjisë diellore ose burime të tjera të energjisë së rinovueshme për të ruajtur energji nga mbiprodhimi i burimit të energjisë së rinovueshme për t'u përdorur kur energjia e rinovueshme nuk është e disponueshme. Sistemet Cat të ruajtjes së energjisë mund, gjithashtu, t'u sigurojnë energji të përkohshme rezervë strukturave të ndryshme në rast shkëputjeje të energjisë.

Moduli Cat PGS është një sistem për ruajtjen e energjisë i ndryshueshëm në shkallë dhe që vihet në punë shpejt. Sistemi i ruajtjes së energjisë PGS integrohet me burime të energjisë diellore ose burime të tjera të energjisë së rinovueshme për të siguruar energji për një kohë të shkurtër kur burimi i energjisë së rinovueshme nuk është i disponueshëm ose për të siguruar një rezervë gjeneruese virtuale ekstra për të optimizuar efiҫencën e seteve të gjeneratorëve. Ky sistem u siguron energji të përkohshme strukturave në rast shkëputjeje të energjisë.

 

Moduli i energjisë me kalimin në kohëKatallog
Moduli stabilitetit të rrjetit (PGS)Katallog