OTPADNO DRVO JE NEŠTO U ČEMU SMO DOBRI

OTPADNO DRVO JE NEŠTO U ČEMU SMO DOBRI

OTPADNO DRVO JE NEŠTO U ČEMU SMO DOBRI

Otpadno drvo obuhvata industrijsko i korišćeno drvo koje mora da se odvojeno sakuplja i odbacuje, u skladu sa nemačkim Zakonom o recikliranju (KrWG). U preradi biomase i otpadnog drveta, potrebna je efikasna namenski dizajnirana mašina da bi se postigli najbolji mogući rezultati iz različitih ulaznih materijala.


U zavisnosti od mesta dopreme, otpadno drvo može da bude zaprljano bezdrvnim supstancama poput boje, halogenih organskih jedinjenja i sredstava za zaštitu drveta. Shodno tome, mnogo manje otpadnog drveta se reciklira nego što se koristi za energiju (17 do 77 procenata u Nemačkoj 2016. godine). Zakon o otpadnom drvetu izjednačava status za ove dve upotrebe, ali to može da se promeni. Trenutno Nemačka vlada razmatra kako zakonodavstvo o recikliranju otpadnog drveta može da se izmeni kako bi se osigurao tehnički i analitički napredak. Komptech prati ovaj proces i uzima ga u obzir kod uređivanja svojih procesa za tretman otpada.


Upotreba otpadnog drveta

Otpadno drvo se deli u četiri kategorije u zavisnosti od opasnosti koju predstavljaju prisutni zagađivači. Drvo kategorije AI je u svom prirodnom stanju, bez značajnog zagađenja; Kategorija AIV je korišćeno drvo, tretirano konzervansima. Kategorija određuje uslove pod kojima prerađeno otpadno drvo može da se reciklira ili koristi kao gorivo u kogeneracionom postrojenju na biomasu, ili da li može da se koristi samo u kogeneracionim postrojenjima koja imaju jake uređaje za čišćenje izduvnih gasova. Najčešća upotreba netretiranog otpadnog drveta je proizvodnja građevinskog materijala od drveta, kao što je iverica.

 

Tretman prema klasi čestica

Nakon vizuelne provere tokom prijema i manuelnog predsortiranja, otpadno drvo se usitnjava na veličinu zrna koja je najpodesnija za dalje korišćenje. Prvo se uklanjaju metalni komadići. Veličine čestica su obično u skladu sa kategorijama EN ISA 17225, koje definišu klase čestica biogenih čvrstih goriva. Ako se otpadno drvo koristi kao obnovljeni materijal, ono se obično ponovo usitnjava i podvrgava još jednom koraku uklanjanja primesa, što ima za rezultat finije komadiće za ivericu.

 

Prerada u jednom ili dva koraka (P200, P100, P63)

Komptech Crambo i Terminator su pogodni za preradu u jednom koraku prema specifikacijama P200 i P100. Oba su sporohodni šrederi koji su neosetljivi na metalne komadiće. Prerada u dva koraka se preporučuje za usitnjavanje otpadnog drveta šrederom na klase čestica P100 i P63. Zvezdasto sito na izlazu iz šredera, kao kod modela Komptech Multistar One, proizvodi precizno definisanu veličinu zrna dok vraća dugačke komade nazad u proces usitnjavanja šrederom. Kvalitet proizvoda može da se dodatno poboljša dodavanjem vrtložnog separatora i prekopojasnog magneta. Ove mašine mogu da budu mobilne ili stacionarne, a modeli Crambo i Terminator su dostupni u e-mobilnoj verziji.

 

Pred- i post-usitnjavanje šrederom (P100, P63 i P45)

Za rekultivaciju materijala iz otpadnog drveta često se zahteva izlaz klase čestica 45. Da bi se to postiglo, mogu da se kombinuju dva šredera. Na primer, Crambo može da vrši predusitnjavanje šrederom, tokom kojeg kombinovani objekti od drveta i metala treba da se što potpunije otvore. Nakon odvajanja metala, Komptech Axtor može da izvrši efikasno post-usitnjavanje šrederom. Axtor može da se konfiguriše da odgovara materijalu i zahtevu.

 

Imamo širok opseg kompaktnih sistema i mobilnih mašina za efikasnu i ekonomičnu obradu svake kategorije otpadnog drveta.