Mehaničko-biološki tretman

Mehaničko-biološki tretman

Ključni koraci u menjajućim i kompleksnim sistemima MBT

 • Usitnjavanje šrederom  
  smanjuje ulazni materijal na željenu veličinu komadića.
 • Klasiranje prosejavanjem
  razdvaja velike od malih komadića i priprema materijal za dalje korake.
 • Stabilizacija
  razlaže ili isušuje organske sastojke.
 • Reciklaža
  kultiviše korisne materijale iz otpada i štedi prirodne sirovine.
 • Goriva proizvedena iz otpada
  Goriva proizvedena iz otpada omogućavaju da se iskoristi energija iz reciklabilnog materijala.
 • Dodatna obrada
  poboljšava kvalitet izlaza MBT.TERMINATOR

Čvrst pred-šreder

Zadatak

Predusitnjavanje šrederom dovodi ulazni materijal do konstantne veličine komadića i sprečava predugačke komade koji kasnije mogu da prouzrokuju probleme. Robusna otpornost na primese je veoma važna prilikom predusitnjavanja šrederom.

Rešenje

Terminator, sa svojom specijalnom geometrijom zuba i inovativnom montažom alata, savršeno zadovoljava ove zahteve. Četiri različite izvedbe alata i podešavanje prostora za rezanje bez koraka omogućava određivanje veličine izlaza za njegovu namenjenu svrhu.

Detaljnije

Pogon može da bude hidraulični ili mehanički. Hidraulična verzija ima kontrolu konstantne snage i podešavanje kontinualne brzine osovine, dok mehanička verzija koristi 2-brzinski dvosmerni reduktor.

DOBOŠ I ZVEZDASTA SITA

Pravo klasiranje prosejavanjem

Zadatak

Klasiranje prosejavanjem razdvaja drobljeni ulazni materijal po veličini, da bi ga pripremio za dalje procesiranje u cilju izdvajanja reciklabilnog otpada i energije iz otpada. Pouzdano funkcionisanje i visoka preciznost razdvajanja su glavni zahtevi koje tehnologija klasiranja prosejavanjem mora da zadovolji.

Rešenje

Komptech doboš i zvezdasta sita sa podesivom veličinom otvora sita zadovoljavaju ove zahteve. Kombinacija višestrukih sita može da postigne nekoliko koraka klasiranja prosejavanjem na veoma malom prostoru. To je velika prednost za dalje izdvajanje reciklabilnog otpada.

Detaljnije

Na zvezdastim sitima, veličina komadića može da se podesi pritiskom na dugme. Na Komptech doboš sitima, poznatim i kao "tromeli", trake za čišćenje prljavštine i pužni transporteri za snabdevanje su konfi gurisani za materijal i propusnost obezbeđujući rad bez blokiranja.

TOPTURN I TUNNEL

Brza stabilizacija

Zadatak

Kompostiranje pomaže kod brzog stabilizovanja materijala sa niskim emisijama. Finalni proizvod može da bude vlažan, za odlaganje na deponije, ili suv, za spaljivanje.

Rešenje

Prvi korak je često zatvoreno kompostiranje u tunelima ili zatvorenim gomilama. Nakon što se slegne emisija iz brzo-raspadajućih supstanci, sledi fi nalno kompostiranje uz pomoć okretača gomila. Redovno okretanje omogućava ravnomerno i efi kasno kompostiranje ili sušenje. Topturn je idealan za ovaj posao, pošto njegova robusna funkcionalnost omogućava da izađe na kraj sa najzahtevnijim situacijama.

Detaljnije

Opcije kao što su kvašenje i bočno premeštanje komposta omogućavaju fi no podešavanje procesa.

BALLISTOR

Izdvajanje reciklabilnog otpada sa visokom selektivnošću

Zadatak

Otpadni materijali za reciklažu prvo moraju da se odvoje od toka otpada, a zatim očiste.

Rešenje Tehnologija klasiranja prosejavanjem i balistike razdvaja otpad na višestruke frakcije. Bez toga, nije moguće razdvojiti reciklabilni otpad od primesa u daljim koracima sortiranja. Na primer, PET ambalaža može lako da se povuče sa izlaza kotrljajuće frakcije pomoću Ballistor-a, dok aluminijum može da se lako izvuče sa frakcije sita 50-100 mm.

Ballistor nudi i do četiri frakcije, čineći ga centralnom komponentom u razdvajanju toka otpada u različite linije za završno procesiranje.

Detaljnije

Njihov podesivi kriterijum separacije koji je otporan na primese čini Ballistor korisnim za širok opseg primena. S obzirom da pravi malo pomeranje vazduha, proizvodi se malo prašine.

RASOR

Energetski efi kasna proizvodnja RDF

Zadatak

Energetski efi kasna proizvodnja RDF zahteva ne samo efi kasno uklanjanje primesa, već i fi no usitnjavanje šrederom sa ravnomernim korišćenjem snage.

Rešenje

Tri pužna transportera u Rasor-u ravnomerno povlače materijale oslobođene primesa u rotor. Potrošnja struje mašine je odgovarajuće konstantna. Na 150 o/min, povlačenjem se beskonačno reže drobljeni materijal sa visokom stopom propusnosti.

Detaljnije

Noževi mogu da se neprestano okreću, a rutinsko podešavanje prostora za rezanje je brzo i lako. Korpa sita koja okružuje rotor omogućava rukovaocima da proizvedu zrnasti RDF od 60 mm za sagorevanje sa fl uidizovanim slojem ili zrna od 30 mm za cementne peći.

MULTISTAR

Dodatna obrada za veći kvalitet

Zadatak

Neki proizvodi sistema MBT zahtevaju dodatnu obradu da bi osigurali da su svi materiali ispod određene veličine komadića. Pored toga, dodatna obrada štedi troškove energije za fi no drobljenje pri proizvodnji RDF-a.

Rešenje

Zahvaljujući svojim malim potrebama za prostorom, Multistar zvezdasta sita su popularna za dodatnu obradu. Oni pouzdano prosejavaju izlaz MBT nalik kompostu i gorivo proizvedeno iz otpada, bez korišćenja velikih količina energije.

Detaljnije

Efi kasan, patentiran sistem Cleanstar održava efi kasan rad i smanjuje potrebe za održavanjem ovih zvezdastih sita. Pri svakom okretu, ekstra-dugačak prst na svakojzvezdi čisti njegov dodeljeni razmak.