Tretman otpada

Tretman otpada

 Komptech je vodeći međunarodni proizvođač mašina i sistema za mehanički i mehaničko-biološki tretman čvrstog otpada i biomase, i procesiranje drvne biomase za korišćenje kao obnovljivog goriva.

Naš opseg proizvoda obuhvata preko 30 različitih vrsta mašina, koje pokrivaju ključne korake pri manipulisanju otpadom i procesiranju biomase.

Sve mašine dele praktični fokus i pionirski duh. Praktični fokus znači da su projektovane prema potrebama naših klijenata, a ne naših. Pionirski duh znači rad na budućnosti, daljim kultivisanjem naše uobičajeno visoke ekspertize razvoja. 

 

 

 

 

 

 

GORIVO PROIZVEDENO IZ OTPADA

Danas, proizvodnja goriva iz otpada je sastavni deo manipulisanja otpadom. Širenjem zakonskih ograničenja ili zabrane deponovanja netretiranog otpada, i potrebe da se izvuče energija iz otpada, RDF je postao važna vrsta robe.

Visoko-kalorične frakcije komercijalnog otpada, proizvodni ostaci, ambalažni otpad, kabasti otpad i čak kućni otpad može da se procesira u gorivo proizvedeno iz otpada.

U zavisnosti od njegovog kvaliteta, ono se može koristiti u industrijskim pećima, cementarama i termoelektranama.

Komptech je izuzetno zainteresovan za goriva proizvedena iz otpada, a proizvodi kompanije Komptech su zastupljeni u svim glavnim koracima procesa za pravljenje RDF. 

BIOMASA

Čvrsta biomasa je namenjena da napravi veliki doprinos prelasku sa fosilnih goriva na obnovljive energije. Međutim, za postizanje ambicioznih ciljeva za grejanje i proizvodnju energije iz drvne biomase, ona će morati da bude dostupna u velikim količinama.

U skladu sa našim sloganom, “Tehnologija za bolju životnu sredinu”, prihvatili smo izazov pronalaženja načina da to uradimo. Ispravnim procesiranjem, koje uopšteno obuhvata drobljenje, klasiranje prosejavanjem i razdvajanje, gorivo koje se može prodati može da se ekstrahuje iz različitih materijala.

Pored drvne biomase iz šumarstva, kao što su šumski iver, i drugi tokovi materiala mogu da budu ekonomski održivi i održivi izvori goriva. Ovo uključuje zeleni otpad od baštovanstva i uređivanja terena, korenje, drvne građe i netretiranog otpadnog drveta – sve materijale koje sakupljaju komunalne službe. Naša uloga je da razvijemo prave koncepte i najisplatljiviju mašineriju za ovo dinamično tržište.

MEHANIČKO-BIOLOŠKI TRETMAN

Mehaničko-biološki tretman (MBT) je pravi odgovor na pitanje kako možemo da učinimo deponije manje štetnim za životnu sredinu. Ako želimo da smanjimo emisije od deponija sa mešovitim otpadom, potrebno je da počnemo da recikliramo materijale, korišćenjem energije iz otpada, i pravljenjem stabilnog taloga za odlaganje na deponiju.

Organski materijali u otpadu prouzrokuju većinu problema na deponijama. To mora da se umanji i stabilizuje kompostiranjem. Sistem MBT to može da uradi.

Finalni proizvod mehaničko-biološkog tretmana je stabilan ili isušen kompostirani talog, reciklabilni materijali i gorivo proizvedeno iz otpada.

Mašine kompanije Komptech se koriste širom sveta da obezbede pomoć za ovaj zadatak. Naši proizvodi su zastupljeni u svim glavnim koracima procesa MBT.