OTPADNO DRVO JE NEŠTO U ČEMU SMO DOBRI

OTPADNO DRVO JE NEŠTO U ČEMU SMO DOBRI

OTPADNO DRVO JE NEŠTO U ČEMU SMO DOBRI

Otpadno drvo uključuje industrijsko i korišćeno drvo koje mora da se odvojeno sakuplja i odlaže, u skladu sa njemačkim Zakonom o recikliranju (KrWG). U preradi biomase i otpadnog drveta, potrebna je efikasna namjenski dizajnirana mašina da bi se postigli najbolji mogući rezultati iz različitih ulaznih materijala.


U zavisnosti od mjesta dopreme, otpadno drvo može da bude zaprljano bezdrvnim supstancama poput boje, halogenih organskih jedinjenja i sredstava za zaštitu drveta. Shodno tome, mnogo manje otpadnog drveta se reciklira nego što se koristi za energiju (17 do 77 procenata u Njemačkoj 2016. godine). Zakon o otpadnom drvetu izjednačava status za ove dvije upotrebe, ali to se može promijeniti. Trenutno, Njemačka vlada razmatra kako se zakonodavstvo o recikliranju otpadnog drveta može izmijeniti, kako bi se osigurao tehnički i analitički napredak. Komptech prati ovaj proces i uzima ga u obzir kod uređivanja svojih procesa za tretman otpada.


Upotreba otpadnog drveta

Otpadno drvo se dijeli u četiri kategorije, u zavisnosti od opasnosti koju predstavljaju prisutni zagađivači. Drvo kategorije AI je u svom prirodnom stanju, bez značajnog zagađenja; Kategorija AIV je korišćeno drvo, tretirano konzervansima. Kategorija određuje uslove pod kojima prerađeno otpadno drvo može da se reciklira ili koristi kao gorivo u kogeneracionom postrojenju na biomasu, ili da li može da se koristi samo u kogeneracionim postrojenjima koja imaju jake uređaje za čišćenje izduvnih gasova. Najčešća upotreba netretiranog otpadnog drveta je proizvodnja građevinskog materijala od drveta, kao što je iverica.

 

Tretman prema klasi čestica

Nakon vizuelne provjere tokom prijema i manuelnog predsortiranja, otpadno drvo se usitnjava na veličinu zrna koja je najpodesnija za dalje korišćenje. Prvo se uklanjaju metalni komadići. Veličine čestica su obično u skladu sa kategorijama EN ISA 17225, koje definišu klase čestica biogenih čvrstih goriva. Ako se otpadno drvo koristi kao obnovljeni materijal, ono se obično ponovo usitnjava i podvrgava još jednom koraku uklanjanja primjesa, što ima za rezultat finije komadiće za ivericu.

 

Prerada u jednom ili dva koraka (P200, P100, P63)

Komptech Crambo i Terminator su pogodni za preradu u jednom koraku prema specifikacijama P200 i P100. Oba su sporohodni šrederi koji su neosjetljivi na metalne komadiće. Prerada u dva koraka se preporučuje za usitnjavanje otpadnog drveta šrederom na klase čestica P100 i P63. Zvjezdasto sito na izlazu iz šredera, kao kod modela Komptech Multistar One, proizvodi precizno definisanu veličinu zrna dok vraća dugačke komade nazad u proces usitnjavanja šrederom. Kvalitet proizvoda može da se dodatno poboljša dodavanjem vrtložnog separatora i prekopojasnog magneta. Ove mašine mogu da budu mobilne ili stacionarne, a modeli Crambo i Terminator su dostupni u e-mobilnoj verziji.

 

Pred- i post-usitnjavanje šrederom (P100, P63 i P45)

Za rekultivaciju materijala iz otpadnog drveta često se zahtijeva izlaz klase čestica 45. Da bi se to postiglo, mogu da se kombinuju dva šredera. Na primjer, Crambo može da vrši predusitnjavanje šrederom, tokom kojeg kombinovani objekti od drveta i metala moraju da se što potpunije otvore. Nakon odvajanja metala, Komptech Axtor može da izvrši efikasno post-usitnjavanje šrederom. Axtor može da se konfiguriše tako da odgovara materijalu i zahtjevu.

 

Imamo širok opseg kompaktnih sistema i mobilnih mašina za efikasnu i ekonomičnu obradu svake kategorije otpadnog drveta.