Politika privatnosti

Politika privatnosti

 

REGULATIVA KOJA JE TRENUTNO NA SNAZI

Direktiva 2002/58/CE - “koja se tiče obrađivanja ličnih podataka i zaštite privatnosti u elektronskom komunikacionom sektoru“ Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27.aprila 2016.godine.

 

RUKOVALAC ZBIRKE LIČNIH PODATAKA

Kao posljedica posjete ovom sajtu, podaci koji se odnose na identifikovanu ili na osobu koja se može identifikovati su predmet prikupljanja podataka. Rukovalac zbirke ličnih podataka je Teknoxgroup Crna Gora d.o.o. Danilovgrad.

 

LIČNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU

Podaci surfovanja Kompjuterski sistemi i softverske procedure uključene u funkcionisanje ovog Web sajta, u njihovoj uobičajenoj upotrebi, su došli u posjed određenih ličnih informacija, čijim prenošenjem je obuhvaćena upotreba protokola u internet komunikaciji. Ove informacije nisu prikupljene da bi bile povezane sa bilo kojom identifikovanom osobom, ali, prilikom obrađivanja i udruživanja podataka koji su u vlasništvu trećih lica, po samoj njihovoj prirodi mogu voditi do identifikacije korisnika. U ovoj kategoriji podataka uključene su IP adrese ili imena sačuvana u domenu kompjutera upotrebljavanih od strane onih koji pristupaju sajtu, adrese u bilježenju URI (Uniform Resource Identifier - Jedinstveni resorni identifikator) od zahtijevanih resursa, vrijeme zahtjeva, metod koji se upotrebljava da proslijedi zahtjev serveru, veličina fajla koji je primljen u odgovoru, digitalni kod koji pokazuje stanje odgovora dat od strane servera (dobar, greška, itd...) i drugi parametri povezani sa operativnim sistemom i strukturom i uslovima korisnikovog kompjutera. Ovi podaci su upotrijebljeni samo da pruže anonimnu statističku informaciju u vezi upotrebe sajta i da provjere ispravnost istog i izbrisani su odmah nakon obrade. Podaci mogu biti upotrijebljeni za istraživanje odgovornosti, ukoliko dođe do nekih prekršaja protiv sajta u vezi prikupljanja podataka.

 

PODACI DOBROVOLJNO DATI OD STRANE KORISNIKA

Opciono, isključivo i dobrovoljno prosljeđivanje podataka o ličnosti od strane korisnika na registracionoj formi koja se nalazi na sajtu, podrazumijeva kasnije sticanje podataka koje je omogućio pošiljalac. Ovi podaci će biti iskorišćeni u cilju odgovora na potrebnu uslugu. Specifična, koncizna informacija lica čiji se podaci obrađuju će se postepeno prijavljivati ili prikazivati na stranama sajta koje su određena za specifične usluge na zahtjev.

 

„KOLAČIĆI“

Tehnički kolačići se upotrebljavaju isključivo sa ciljem da omoguće prenos komunikacije na elektronskoj komunikacionoj mreži, ili ukoliko je to strogo neophodno za pružaoca usluge informacionog društva, koje to izričito traži od ugovorne strane ili korisnika u cilju pružanja navedenih usluga. Analitički kolačići mogu biti izjednačeni sa tehničkim kolačićima ukoliko ih direktno koristi menadžer Web sajta za prikupljanje svih informacija o broju posjetilaca i obrascu posjeta web sajtu. Za više detalja pogledajte stranicu posvećenu tome: http://www.teknoxgroup.com/me/obvestila/kolacice/

 

DOBROVOLJNO DAVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Izuzev onog što je navedeno kao podaci surfovanja, korisnici mogu da pruže njihove podatke o ličnosti ili da se unesu u aplikacionu formu koja se podnosi kancelariji ili vezano za kontaktiranje kancelarije sa zahtjevom za dostavu informativnih materijala i drugih sredstava komunikacije. Nedostavljanje takvih podataka može dovesti do toga da se ne dobiju tražene stvari.

 

SPORAZUM O OBRAĐIVANJU

Podaci o ličnosti se obrađuju automatskim instrumentima ne duže nego što je neophodno za postizanje cilja za koji se prikupljaju. Posebne sigurnosne procedure se koriste kako bi se spriječio rizik od njihovog uništenja ili gubitka, bilo slučajnog ili namjernog, od neovlašćenog pristupa podacima ili operacijama obrađivanja koje su ili nezakonite ili koje nisu u skladu sa ciljevima za koje su podaci prikupljeni.

 

KOMUNIKACIJA I ŠIRENJE PODATAKA

Podaci mogu biti prebačeni ili saopšteni drugima za aktivnosti koje su blisko povezane i instrumentalne za efikasnost usluge, kao što su upravljanje sistemom za obradu podataka, ili za obradu izvršenu od strane drugog društva za iste ciljeve. Osim u pomenutim slučajevima, podaci neće biti otkriveni niti dati nikome osim ako to nije u skladu sa ugovornim i zakonskim obavezama ili ukoliko su korisnici dali svoju saglasnost. Zbog toga, podaci o ličnosti mogu biti prenijeti trećim licima samo i isključivo, ukoliko: 1. postoji izričita saglasnost da se podaci podijele trećim licima, 2. postoji potreba da se podijele podaci u cilju obrade zahtjeva korisnika, 3. ukoliko je to neophodno da bi se postupilo po zahtjevu pravosudnih organa ili policije. Nijedan podatak koji dolazi sa Web-a nije nikad otkriven ili distribuiran.

 

PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo, da u bilo koje vrijeme pribave potvrdu da li postoje podaci o ličnosti koji se tiču njega ili ne, da znaju njihovu sadržinu i izvor, da provjere njihovu tačnost ili da zatraže njihovu integraciju, ažuriranje ili ispravku (odjeljak 15 - 22 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27.aprila 2016.godine). U skladu sa citiraniom odredbom, imate pravo da zatražite brisanje, anonimizaciju ili blokiranje podataka koji su obrađeni nezakonito, i osim toga, da prigovarate na legitimnim osnovama, obrađivanju ličnih podataka, iako su ona u skladu sa ciljem obrade.

 

IZMJENE U ODNOSU NA TRENUTNU POLITIKU PRIVATNOSTI

Rukovalac zbirke ličnih podataka redovno provjerava politiku privatnosti i bezbjednosti, i ako je neophodno razmatra istu u skladu sa izmjenama zakona, organizacijom ili u skladu sa tehnološkom evolucijom. Sve promjene navedene politike biće objavljene na ovoj stranici.

 

ŽALBE I SUGESTIJE

Svi koju su zainteresovani za dodatne informacije, ili koji žele da doprinesu svojim sugestijama, ili koji žele da pošalju žalbu ili izraz zabrinutosti u vezi bilo kojeg pitanja o politici privatnosti ili načinu na koji Rukovalac zbirke ličnih podataka prikuplja podatke o ličnosti, može pisati na: privacy@teknoxgroup.com.