Trajtimi i mbetjeve

Trajtimi i mbetjeve

Komptech është një prodhues udhëheqës ndërkombëtar i makinave dhe sistemeve për trajtimin mekanik dhe mekanik-biologjik të mbetjeve të ngurta dhe të biomasës dhe për përpunimin e biomasës drusore për përdorim si karburant i rinovueshëm.
Gama e produktit tonë përfshinë mbi 30 lloje të ndryshme makinash, të cilat mbulojnë hapat kyç në trajtimin e mbetjeve dhe përpunimin e biomasës.
Të gjitha këto kanë një fokus praktik dhe një shpirt pionieri. Fokusi praktik do të thotë se ato janë të projektuara sipas nevojave të klientëve tanë, jo nevojave tona. Shpirti pionier do të thotë se punohet drejt të ardhmes, duke kultivuar më tej ekspertizën tonë të zhvillimit të lartë me të cilën jemi mësuar.

 

 

 

 

 

 

KARBURANTET QË RRJEDHIN NGA MBETJET

Sot, prodhimi i karburanteve që rrjedhin nga mbetjet është një pjesë integrale e trajtimit të mbetjeve. Ndalimet e landfilleve të mbetjeve të pa trajtuara dhe nevojës për të nxjerrë energji nga mbetjet, RDF është bërë një mall i rëndësishëm. Fraksionet me kalori të lartë të mbetjeve tregtare, mbetjet e prodhimit, mbetjet e ambalazhimit, mbetjet rifuxhio dhe madje mbetjet shtëpiake mund të përpunohen për tu bërë karburant që del nga mbetjet.
Në varësi të cilësisë së tij, ai mund të përdoret në furrnaltat industriale, fabrikat e çimentos dhe fabrikat e energjisë.
Komptech ka një interes të madh në karburantet që dalin nga mbetjet dhe produktet Komptech janë të familjarizuara me të gjitha hapat e procesit kryesorë për bërjen e RDF.

BIOMASA

Trajtimi mekanik – biologjik (TMB)është përgjigja e duhur ndaj pyetjes se si mund ti bëjmë landfill-et më miqësore ndaj mjedisit. Në qoftë se duhet të reduktojmë emetimet nga landfillet me mbetje të përziera, na nevojitet që të fillojmë me riciklimin e materialeve duke përdorur energjinë në mbetje dhe duke krijuar një mbetje të qëndrueshme për landfillin.
Nëpër landfille është materiali organik në mbetje ai që shkakton shumicën e problemeve. Kjo duhet të reduktohet dhe stabilizohet nëpërmjet kompostimit. Një sitet TMB mund ta bëjë këtë.
Produkti fundorë i trajtimit mekanik –biologjik është një mbetje e qëndrueshme e kompostuar e thatë, materialet e riciklueshme dhe karburante që derivojnë nga mbetjet.
Makinat Komptech janë në përdorim në të gjithë botën për të ndihmuar me këtë detyrë. Produktet tona përdoren në të gjitha hapat kryesorë të procesit TMB.