Izjava o zaščiti podatkov

Izjava o zaščiti podatkov

POLITIKA ZASEBNOSTI

TRENUTNO VELJAVNI PREDPISI

Direktiva 2002/58/ES – “o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij” Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016

UPRAVLJAVEC PODATKOV

Z obiskom te spletne strani se začnejo obdelovati določeni osebni podatki, ki se nanašajo na določene ali določljive posameznike. Upravljavca podatkov sta podjetji Teknoxgroup d.o.o. in Teknoxgroup Slovenija, d.o.o.

OSEBNI PODATKI, KI SE OBDELUJEJO

»Navigacijski podatki«

Računalniško podprti sistemi in postopki programske opreme, ki se uporablja za delovanje spletne strani, med svojim rednim delovanjem pridobivajo osebne podatke, ki se prenašajo z uporabo protokolov za komunikacijo preko internetnega omrežja. Ti podatki se ne zbirajo z namenom povezovanja z identificirano osebo, lahko pa bi z določenimi postopki in združevanjem podatkov, ki jih imajo tretje osebe, pripeljali do identifikacije uporabnikov. V to kategorijo podatkov so vključeni IP naslovi ali imena, ki so shranjena na domenah računalnikov, ki jih uporabljajo obiskovalci spletne strani, naslovi URI (Uniform Resource Identifier) za dostop do potrebnih virov, čas zahteve, uporabljena metoda za posredovanje zahteve strežniku, velikost datoteke prejete v odgovoru, digitalna koda, ki pove stanje odgovora, ki ga je dal strežnik (uspešno, napaka, itd...), in druge parametre, povezane z operacijskim sistemom, ter strukturo in pogoji uporabnikovega računalnika. Ti podatki se uporabljajo le za namen pridobivanja anonimnih statističnih podatkov o uporabi strani in za preverjanje njenega pravilnega delovanja, izbrisani pa so takoj po obdelavi. Podatki se lahko uporabijo za ugotavljanje odgovornosti, v kolikor bi prišlo do kršitev obdelave podatkov na spletni strani.

Podatki, ki jih uporabnik prostovoljno posreduje

Neobvezno, izrecno in prostovoljno posredovanje osebnih podatkov preko obrazcev na tej spletni strani pomeni naknadno pridobitev podatkov s strani pošiljatelja. Tako posredovani podatki se bodo obdelovali za namen odzivanja na zahtevano storitev.

Na spletni strani bodo uporabniku postopoma posredovane ali prikazane posebne, jedrnate informacije, oblikovane za določene storitve na zahtevo.

PIŠKOTKI

Tehnični piškotki so tisti, ki se uporabljajo izključno za izvajanje prenosa sporočila v elektronskem komunikacijskem omrežju, ali na izrecno zahtevo pogodbenih strank ali uporabnika za zagotovitev navedene storitve s strani ponudnika storitev informacijske družbe.

Analitični piškotki se lahko enačijo s tehničnimi piškotki, v kolikor jih upravitelj spletnega mesta neposredno uporablja za zbiranje informacij o številu obiskovalcev in vzorcu obiskov na spletni strani. Za podrobnosti si oglejte namensko stran, in sicer http://www.teknoxgroup.com/si/obvestila/piskotki/ .

PROSTOVOLJNO POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Z izjemo »Navigacijskih podatkov« lahko uporabniki svoje osebne podatke posredujejo preko prijavnih obrazcev, poslanih Pisarni, ali ob zaprosilu Pisarni za posredovanje promocijskega materiala in ob drugih komunikacijah. V kolikor posamezniki ne posredujejo ustreznih podatkov, lahko to pomeni, da jim zahtevane informacije oziroma materiali ne bodo posredovani.

DOGOVOR O OBDELAVI

Osebni podatki se obdelujejo z avtomatiziranimi instrumenti le toliko časa, kot je to nujno potrebno, da bi dosegli namene, za katere so bili zbrani. Vzpostavljeni so bili posebni varnostni ukrepi, in sicer z namenom zmanjšanja tveganja za uničenje ali izgubo podatkov, ne glede na to, ali bi do tega prišlo po nesreči ali ne, za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do podatkov ali postopkov obdelave, ki so nezakoniti ali niso v skladu z namenom, za katerega so bili osebno podatki zbrani.

POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM

Podatki se lahko prenesejo ali posredujejo drugim osebam za aktivnosti, ki so tesno povezane in ključnega pomena za učinkovitost storitve, kot je na primer upravljanje s sistemom za obdelavo podatkov, ali za obdelavo podatkov za isti namen s strani drugih podjetji. Razen za zgoraj navedene namene, podatki ne bodo razkriti ali posredovani drugim osebam, razen, če je to v skladu s pogodbenimi ali zakonskimi obveznostmi upravljavca, ali s privolitvijo posameznika. Osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam samo, če:

1. obstaja izrecna privolitev za posredovanje podatkov tretjim osebam;

2. obstaja potreba po izmenjavi informacij za obravnavanje zahteve uporabnika;

3. je to nujno za izvrševanje zahtev državnih organov ali policije.

Podatki, pridobljeni s spleta, ne bodo razkriti ali posredovani drugim.

PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

Posamezniki imajo pravico kadarkoli od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njimi obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, tudi pravico pridobiti informacijo o njihovi vsebini in izvoru, pravico preveriti njihovo pravilnost ali zahtevati njihov prenos, posodobitev ali popravek (15. – 22. člen Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016). V skladu z navedenimi členi, imajo posamezniki pravico zahtevati izbris, anonimizacijo ali omejitve obdelave podatkov, ki se obdelujejo nezakonito, poleg navedenega pa tudi, pravico do ugovora na podlagi nujnih in legitimnih razlogov, četudi se podatki obdelujejo v skladu z namenom zbiranja.

SPREMEMBE OBSTOJEČE POLITIKE ZASEBNOSTI

Upravljavec podatkov redno preverja politiko zasebnosti in varovanja podatkov, ter jo bo, v kolikor bo to potrebno, pregledal in uskladil glede na spremembe veljavne zakonodaje, organizacijske spremembe ali tehnološki napredek. Morebitne spremembe politike zasebnosti bodo objavljene na tej strani.

PRITOŽBE IN PREDLOGI

V kolikor posameznik želi dodatne informacije, prispevati svoje predloge, ali pa želi posredovati pritožbo ali skrb glede kateregakoli vprašanja v povezavi bodisi s politiko zasebnosti bodisi z načinom, na katerega upravljavec zbira osebne podatke, lahko piše na privacy@teknoxgroup.com