Politika e privatësisë

Politika e privatësisë

RREGULLORET AKTUALISHT NË FUQI

Direktiva 2002/58/CE – “për përpunimin e të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë në sektorin e komunikimeve elektronike

Rregullorja (EU) 2016/679 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 prill 2016

Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”

 

“KONTROLLUESI I TË DHËNAVE”

Si pasojë e vizitës në këtë faqe interneti, të dhënat referuar një personi të identifikuar ose të identifikueshëm janë subjekt përpunimi. “Kontrolluesi i të dhënave” është Teknoxgroup Shqiperi Sh.p.k.

 

TË DHËNAT PERSONALE TË PËRPUNUARA

Të dhënat e lundrimit në internet

Sistemet kompjuterike dhe procedurat softuerike të përfshira në punën e kësaj faqeje Web, gjatë shërbimit të tyre normal, hyjnë në posedim të disa informacioneve personale, transmetimi i të cilave është i nënkuptuar me përdorimin e protokolleve të komunikimit në Internet. Ky informacion nuk është mbledhur për të qenë i lidhur me ndonjë person të identifikuar, por, nëpërmjet proceseve dhe lidhjes me të dhëna në pronësi të palëve të treta, nga natyra e tyre mund të çojë në identifikimin e përdoruesve. Në këtë kategori të dhënash përfshihen adresat IP ose emrat e ruajtur në domenin e kompjuterave të përdorur nga ata që hyjnë në Faqe, adresat në URI (Uniform Resource Identifier) ​​të burimeve të kërkuara, kohën e kërkesës, metoda e përdorur për të përcjellë kërkesën në server, madhësia e skedarit të marrë në përgjigje, kodi shifror që tregon gjendjen e përgjigjes së dhënë nga serveri (e mirë, gabim, etj...) dhe parametra të tjerë të lidhur me sistemin operativ dhe strukturën dhe kushtet e kompjuterit të përdoruesit. Këto të dhëna përdoren vetëm për të marrë informacion statistikor anonim për përdorimin e Faqes dhe për të kontrolluar performancën e tij të saktë dhe fshihet menjëherë pas përpunimit. Të dhënat mund të përdoren për të hetuar përgjegjësitë, nëse ka ndonjë shkelje të përpunimit të të dhënave ndaj Faqes.

 

Të dhënat të siguruara vullnetarisht nga përdoruesi

Dhënia fakultative, e qartë dhe vullnetare e të dhënave personale nga përdoruesi në formularët e regjistrimit të pranishëm në këtë Faqe nënkupton marrjen e mëpasshme të të dhënave të ofruara nga dërguesi. Këto të dhëna do të përpunohen me qëllim të përgjigjes ndaj shërbimit të kërkuar.

Informata specifike, të sakta për subjektet e të dhënave do të raportohen në mënyrë progresive ose do të shfaqen në faqet e Faqes të krijuar për shërbime të veçanta sipas kërkesës.

 

COOKIES

Cookies teknike janë ato që përdoren ekskluzivisht me qëllim kryerjen e transmetimit të një komunikimi në një rrjet të komunikimeve elektronike, ose për aq sa është rreptësisht e nevojshme tek ofruesi i një shërbimi të shoqërisë së informacionit që është kërkuar shprehimisht nga pala kontraktuese ose përdoruesi për të ofruar shërbimin në fjalë. Cookies analitike mund të barazohen me cookies teknike për aq sa ato përdoren direkt nga menaxheri i faqes së internetit për të mbledhur informacione të përgjithshme për numrin e vizitorëve dhe modelin e vizitave në faqen e internetit.

Shikoni faqen e dedikuar për detaje.

 

OFRIMI VULLNETAR I TË DHËNAVE PERSONALE

Me përjashtim të asaj që është specifikuar për të dhënat e navigimit, përdoruesit janë të lirë të japin të dhënat e tyre personale duke i vendosur në formularët e aplikimit të dorëzuara në Zyrë apo të referuara në kontaktimin me Zyrën për të kërkuar dërgimin e materialeve informative dhe komunikimeve të tjera.

Mosdhënia e këtyre të dhënave mund të sjellë dështimin për t'u pajisur me artikujt e kërkuar.

 

MËNYRAT E PËRPUNIMIT

Të dhënat personale përpunohen me instrumente të automatizuara për një periudhë jo më shumë se sa është e nevojshme për të arritur qëllimet për të cilat janë mbledhur. Procedura specifike të sigurisë janë marrë për të parandaluar rrezikun e shkatërrimit ose humbjes së tyre, qoftë aksidentalisht ose jo, aksesit të paautorizuar tek të dhënat ose të operacioneve të përpunimit të paligjshme ose në kundërshtim me qëllimet për të cilat të dhënat janë mbledhur.

 

KOMUNIKIMI DHE SHPËRNDARJA E TË DHËNAVE

Të dhënat mund të transferohen ose t'u komunikohen të tjerëve për aktivitetet e lidhura ngushtë dhe instrumentale për efikasitetin e shërbimit, të tilla si menaxhimi i sistemit të përpunimit të të dhënave ose për përpunimin e bërë nga shoqëritë e tjera për të njëjtat qëllime.

Përveç këtyre rasteve, të dhënat nuk do t’i zbulohen dhe as nuk do t'i jepen askujt, përveç nëse kjo është në përputhje me detyrimet kontraktuale dhe ligjore ose përdoruesit kanë dhënë pëlqimin e tyre. Prandaj, të dhënat personale mund t'u transmetohen palëve të treta vetëm dhe ekskluzivisht nëse:

1.                     ekziston një pëlqim i qartë për të ndarë të dhënat me palët e treta;

2.                     ekziston nevoja për të ndarë informacionin për të përpunuar kërkesat e përdoruesve;

3.                     kjo është thelbësore për të ekzekutuar kërkesat nga Autoritetet Gjyqësore ose nga Policia.

Asnjë informacion që vjen nga Interneti nuk zbulohet ose nuk transmetohet kurrë.

 

TË DREJTAT E SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE

Subjektet e të dhënave kanë të drejtë, në çdo kohë, për të marrë konfirmimin nëse të dhënat e tyre personale ekzistojnë apo jo, për të marrë dijeni për përmbajtjen dhe burimin e tyre, për të verifikuar saktësinë e tyre apo për të kërkuar integrimin e tyre, azhurnimin apo korrigjimin (nenet 15 - 22 Rregullorja (BE) 2016/679 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 prill 2016 dhe nenet 12 – 16 të Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”). Në përputhje me nenet në fjalë, ju keni të drejtë të kërkoni fshirjen, anonimizim ose bllokim e të dhënave që janë përpunuar në mënyrë të paligjshme dhe, për më tepër, të kundërshtoni mbi baza të ligjshme, përpunimin e të dhënave personale, edhe pse ato janë të rëndësishme për qëllimin e mbledhjes.

 

NDRYSHIMET E POLITIKËS AKTUALE TË PRIVATËSISË

Kontrolluesi i të Dhënave kontrollon rregullisht politikën e privatësinë dhe të sigurisë dhe, nëse është e nevojshme, e rishikon atë në përputhje me ndryshimet e paraqitura nga ligji, organizata, ose të nxitura nga evolucioni teknologjik. Çdo ndryshim në politikën e lartpërmendur do të vendoset në këtë faqe.

 

ANKESAT DHE SUGJERIMET

Kushdo që mund të jetë i interesuar për informacione shtesë ose dëshiron të kontribuojë me sugjerimet e veta ose mund të dëshirojë të dërgojë ankesa ose shqetësime për ndonjë çështje që lind në lidhje me politikën e privatësisë ose me mënyrën e mbledhjes së të dhënave personale nga kontrolluesi, mund të shkruajë tek privacy@teknoxgroup.com.