Politika privatnosti

Politika privatnosti

 

PROPISI TRENUTNO NA SNAZI

Direktiva 2002/58 / CE - "koja se odnosi na obradu ličnih podataka i zaštitu privatnosti u sektoru elektronskih komunikacija" Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. godine Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – Službeni glasnik RS br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012.

 

"RUKOVALAC PODATAKA"

Kao rezultat posete ovom Sajtu, podaci koji se odnose na identifikovane osobe ili osobe koje se mogu identifikovati podležu obradi. "Rukovalac podataka" je Teknoxgroup Srbija d.o.o.

 

OBRAĐENI LIČNI PODACI

Navigacioni podaci Računarski sistemi i softverske procedure koje su uključene u funkcionisanje ovog Web sajta, tokom svog redovnog rada, dođu u posed nekih ličnih podataka, čiji prenos je sastavni deo korišćenje protokola za Internet komunikaciju. Ove informacije se ne prikupljaju da bi bile povezane sa bilo kojom identifikovanom osobom, ali, kroz procese i povezivanje sa podacima u vlasništvu trećih lica, po svojoj prirodi mogu dovesti do identifikacije korisnika. U ovu kategoriju podataka nalaze se IP adrese ili imena koja se čuvaju u domenu računara koje koriste oni koji pristupe Sajtu, adrese u URI (Uniform Resource Identifier) potrebnih resursa, vreme zahteva, korišteni metod da prosledi zahtev serveru, veličinu primljene datoteke u odgovoru, kod cifre koji pokazuje stanje odgovora kojeg daje server (dobro, greška, itd ...) i druge parametre povezane sa operativnim sistemom i strukturu i uslove korisnika računara. Ovi podaci se koriste samo za dobijanje anonimnih statističkih podataka o korišćenju Sajta i za proveru njegovog ispravnog učinka i brišu se odmah nakon obrade. Podaci bi se mogli koristiti za ispitivanje odgovornosti, ukoliko bi bilo kakvih prekršaja za obradu podataka na Sajtu. Podaci dobrovoljni dostavljeni od strane korisnika Opciono, eksplicitno i dobrovoljno prosleđivanje ličnih podataka od korisnika na registracionim obrascima prisutnim na ovom Sajtu podrazumeva naknadno prikupljanje podataka koje je dostavio pošiljalac. Ovi podaci će se obrađivati u cilju odgovora na potrebnu uslugu. Specifične, koncizne informacije, subjektima podataka će se postepeno prijavljivati ili prikazivati na stranicama Sajta postavljene za određene usluge na zahtev.

 

COOKIES („KOLAČIĆI“)

Tehnički kolačići se koriste isključivo u cilju obavljanja prenosa komunikacije na elektronskoj komunikacionoj mreži ili ukoliko je to strogo neophodno za pružanje usluge informacionog društva koje je izričito tražila ugovorna strana ili korisnik koji pruža navedeni servis. Analitički kolačići mogu se izjednačiti sa tehničkim kolačićima, ukoliko ih direktno koristi menadžer web sajta da prikuplja zbirne podatke o broju posetilaca i obrascu poseta web satu. Pogledajte posvećenu stranicu za detalje: http://www.teknoxgroup.com/kosovo-rs/obvestila/kolacici/

 

DOBROVOLJNO DAVANJE LIČNIH PODATAKA

Osim onoga što je precizirano za navigacione podatke, korisnici mogu slobodno da pruže svoje lične podatke na način da se unesu na obrazce za prijavu obezbeđene u kancelariji ili da se pominju kod kontakta sa Kancelarijom kako bi zatražili dostavljanje informativnih materijala i drugih komunikacija. Nedostavljanje ovih podataka može dovesti do toga da se ne dobiju tražene stvari.

 

UGOVOR O OBRADI

Lični podaci se obrađuju automatizovanim instrumentima ne duže nego što je potrebno za postizanje ciljeva u koje su prikupljeni. Posebne sigurnosne procedure postoje kako bi se sprečio rizik od njihovog uništenja ili gubitka, bilo slučajno ili ne, o neovlašćenom pristupu podacima ili postupcima obrade koji su ili nezakoniti ili nisu u skladu sa ciljevima za koje su prikupljeni podaci.

 

KOMUNIKACIJA I ŠIRENJE PODATAKA

Podaci se mogu preneti ili saopštiti drugima za aktivnosti koje su blisko povezane i koje su korisne za efikasnost usluge, kao što je upravljanje sistemom za obradu podataka, ili za obradu podataka od strane drugih kompanija za iste namene. Osim pomenutih slučajeva, podaci neće biti otkriveni niti dati nikome osim ako to nije u skladu sa ugovornim i zakonskim obavezama ili su korisnici dali saglasnost. Zbog toga se lični podaci mogu preneti trećim licima samo i isključivo ako: 1. postoji izričita saglasnost za razmenu podataka sa trećim licima; 2. postoji potreba da se podele informacije kako bi se obradili zahtevi korisnika; 3. ovo je od suštinskog značaja za izvršenje zahteva od sudskih vlasti ili od policije. Nijedan podatak koji dolazi sa web stranice nije nikad objavljen niti distribuiran.

 

PRAVO SUBJEKTA PODATAKA

Subjketi podataka imaju pravo, u bilo koje doba, da dobiju potvrdu o tome da li postoje lični podaci o njemu, da znaju njihov sadržaj i izvor, da potvrde njegovu tačnost ili da zahtevaju njenu integraciju, ažuriranje ili ispravku (član 15-22 Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i veća od 27. aprila 2016. godine i član 19 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ). U skladu sa navedenim članom, imate pravo da zatražite brisanje, anonimizaciju ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni, a osim toga, da legitimno prigovorite na obradu ličnih podataka, iako su oni relevantni za svrhu sakupljanja.

 

PROMENE SADAŠNJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Rukovalac podataka redovno proverava politiku privatnosti i sigurnosti i, ako je potrebno, pregleda to u skladu sa izmenama zakona, organizacijom ili tehnološkom evolucijom. Sve promene navedene politike će biti objavljene na ovoj stranici.

 

ŽALBE I SUGESTIJE

Zainteresovani za dodatne informacije ili svako ko želi da doprinese sopstvenim sugestijama ili možda želi da podnese žalbu ili sumnj o bilo koji pitanjima vezanim za politiku privatnosti ili na način na koji kontrolor podataka sakuplja lične podatke, može da se obrati na privacy@teknoxgroup.com.