Politika privatnosti

Politika privatnosti

PROPISI TRENUTNO NA SNAZI

Direktiva 2002/58 / CE - "koja se odnosi na obradu ličnih podataka i zaštitu privatnosti u sektoru elektronskih komunikacija" Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i vijeća od 27. aprila 2016 Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/06 , 76/11, 89/11).

 

“KONTROLOR PODATAKA”

Kao posljedica posjećivanja ove web stranice, podaci koji se odnose na identifikovane ili osobe čiji je identitet moguće ustanoviti su podložni obradi. “Kontrolor podataka” je Teknoxgroup BH d.o.o.

 

LIČNI PODACI KOJI ĆE SE OBRAĐIVATI

Korištenje podataka

Kompjuterski zasnovani sistemi i softverske procedure uključene u rad ove web stranice, tokom svoje redovne službe, dolaze u posjed određenih ličnih podataka, čiji prenos se implicira u korištenju protokola za Internet komunikaciju. Ove informacije se ne prikupljaju da bi bile povezane sa identitetom neke osobe, ali, kroz procese sa podacima u vlasništvu trećih lica, po svojoj prirodi mogu dovesti do identifikacije korisnika. U ovu kategoriju podataka spadaju IP adrese ili imena domena kompjutera osoba koje koriste stranicu, adrese u notaciji URI (Uniform Resource Identifier) potrebnih resursa, vrijeme zahtjeva, metod koji se koristi za prosljeđivanje zahtjeva serveru, veličinu primljene datoteke u odgovoru, kod cifre koji pokazuje stanje odgovora kojeg posreduje server (dobro, greška itd.) i druge parametre povezane sa operativnim sistemom i strukturom i uslovima računara korisnika. Ovi podaci se koriste samo za dobijanje anonimnih statističkih podataka o korišćenju web stranice i za provjeru njenog tačnog učinka te se brišu odmah nakon obrade. Podaci se mogu koristiti za istraživanje odgovornosti, ukoliko bi došlo do prekršaja za obradu podataka na web stranici. Podaci koje korisnik dobrovoljno pruža Opciono, eksplicitno i dobrovoljno prosljeđivanje ličnih podataka od korisnika na registracionim obrascima prisutnim na ovoj web stranici podrazumijeva naknadno prikupljanje podataka koje je dostavio pošiljalac. Ovi podaci će se obrađivati u cilju odgovora na zahtjevanu uslugu. Specifične, koncizne informacije će se postepeno prikazivati nosiocima ličnih podataka na web stranici, postavljenih za pojedinačne usluge baziranih na zahtjevu.

 

KOLAČIĆI

Tehnički kolačići se koriste isključivo u cilju obavljanja prenosa komunikacije na elektronskoj komunikacionoj mreži ili ukoliko je to strogo neophodno za davaoca informacijske usluge koje je izričito tražila ugovorna strana ili korisnik. Analitički kolačići mogu biti izjednačeni sa tehničkim kolačićima, ukoliko ih direktno koristi menadžer web stranice za prikupljanje zbirnih podataka o broju posjetilaca i uzorku posjeta web stranici: http://www.teknoxgroup.com/ba/obvestila/cookies/

 

DOBROVOLJNO PRUŽANJE LIČNIH PODATAKA

Osim onoga što je specifično određeno za korištenje podataka, korisnici mogu slobodno pružati svoje lične podatke, kako zbog unošenja podataka na obrasce za prijavu dostavljenih Uredu ili tako i za kontakt sa Uredom u cilju traženja dostavljanja informativnih materijala i drugih komunikacija. Odbijanje pružanja takvih podataka može dovesti do toga da se ne odgovori na zahtjev.

 

NAČIN OBRADE

Lični podaci se obrađuju automatizovanim instrumentima ne duže no što je potrebno za postizanje svrhe za koje su prikupljeni. Posebne sigurnosne procedure se provode kako bi se spriječio rizik od njihovog uništenja ili gubitka, bilo slučajno ili ne, neovlaštenog pristupa podacima ili postupcima obrade koji su ili nezakoniti ili nisu u skladu sa ciljevima za koje su prikupljeni podaci.

 

KOMUNIKACIJA I ŠIRENJE PODATAKA

Podaci se mogu prenijeti ili saopštiti drugima za aktivnosti koje su blisko povezane i instrumentalne za efikasnost usluge, kao što je upravljanje sistemom za obradu podataka ili za obradu učinjenu od strane drugih kompanija za iste potrebe. Osim pomenutih slučajeva, podaci neće biti otkriveni niti dati nekome osim ako to nije u skladu sa ugovornim i zakonskim obavezama ili ako su korisnici dali saglasnost. Stoga, lični podaci mogu se prenijeti trećim licima isključivo ako: 1. postoji izričita saglasnost za razmjenu podataka sa trećim licima; 2. postoji potreba da se podaci podjele kako bi se obradili zahtjevi korisnika; 3. je to od suštinskog značaja za izvršenje zahtjeva postavljenog od strane sudskih vlasti ili policije. Nijedan podatak koji dolazi sa web stranice nikada nije objavljen ili proslijeđen.

 

PRAVA NOSIOCA LIČNIH PODATAKA

Nosioci ličnih podataka imaju pravo, bilo kada, dobiti potvrdu o tome da li postoje lični podaci o njima, da znaju njihov sadržaj i izvor, da potvrde njegovu tačnost ili da zahtijevaju njegovu integraciju, ažuriranje ili ispravku (član 15-22 Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i savjeta od 27. aprila 2016.god. i član 24. Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine). U skladu sa navedenim članom, imate pravo da zatražite brisanje, anonimizaciju ili blokiranje podataka koji su bili nezakonito obrađeni, te da se legitimno protivite obradi ličnih podataka, iako su relevantni za svrhu prikupljanja.

 

PROMJENE TRENUTNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Kontrolor podataka redovno provjerava politiku privatnosti i sigurnosti i, ako je potrebno, pregleda je u skladu sa izmjenama koje su uvedeno zakonom, organizacijom ili tehnološkom evolucijom. Sve izmjene navedene politike će biti objavljene na ovoj web stranici.

 

PRIMJEDBE I SUGESTIJE

Ukoliko je neko zainteresiran za dodatne informacije ili želi da doprinese sopstvenim sugestijama ili želi uložiti žalbu o svim pitanjima koja se javljaju u vezi sa politikom privatnosti ili načinom na koji kontrolor podataka prikuplja lične podatke, može pisati na: privacy@teknoxgroup.com.