Политика за приватност

Политика за приватност

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

 

ВАЖЕЧКИ РЕГУЛАТИВИ

Директива 2002/58/ЕЗ - „во однос на обработката на личните податоци и заштитата на приватноста во секторот за електронски комуникации“ Регулатива (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и советот од 27 април 2016 година.

„Контролор на лични податоци“

Како последица од посетата на оваа веб-страница, податоците кои се однесуваат на утврдени лица или лица чиј идентитет е утврден или е можно да се утврди подлежат на обработка. „Контролорот на лични податоци“ е Текноксгруп ДОО.

ОБРАБОТЕНИ ЛИЧНИ ПОДТОЦИ

Навигациски податоци

Компјутерските системи и софтверските постапки вклучени во работата на оваа веб-страница, во текот на нивното вообичаено работење, стануваат сопственици на одредени лични податоци чијшто пренос е опфатен во употребата на протоколите за интернет комуникација. Овие информации не се собираат со цел да бидат поврзани со некое утврдено лице, но преку обработките и поврзувањата со податоци што ги поседуваат трети лица, по својата природа може да доведат до утврдување на корисниците. Во оваа категорија податоци се вклучени IP-адресите или имињата складирани во доменот на компјутерите што ги користат оние кои пристапуваат на веб-страницата, адресите со запис URI (Униформен идентификатор на ресурси) на бараните ресурси, времето на барањето, методот што се користел за да се препрати барањето до серверот, големината на документот што е добиен при одговор, кодот што ја прикажува состојбата на одговорот даден од серверот (добро, грешка, итн.) и други параметри поврзани со оперативниот систем, структурата и условите на компјутерот на корисникот. Овие податоци се собираат исклучиво за да се добијат анонимни статистички податоци за употребата на веб-страницата и за да се провери нејзината правилна изведба и се бришат веднаш по обработката. Податоците може да бидат употребени за да се истражи одговорноста, доколку при обработка на податоците настанат одредени прекршоци против веб-страницата.

Податоци кои се доброволно доставени од корисникот

Незадолжителното, експлицитно и доброволно препраќање на личните податоци од страна на корисникот на обрасците за регистрација што се поставени на оваа веб-страница имплицира последователно преземање на податоците кои се доставени од испраќачот. Овие податоци ќе бидат обработени со намера да се одговори на побараната услуга. Посебни, концизни информации наменети за лицата чии податоци се обработуваат ќе бидат постепено прикажувани на одделните страници на веб-страницата поставени за конкретни услуги по барање.

КОЛАЧИЊА

Технички колачиња се оние кои исклучиво се користат со цел да се изврши преносот на комуникација на мрежата за електронски комуникации или доколку е навистина потребно за давателот на услуга на информатичкото општество од кого договорната страна или корисникот експлицитно побарала да ја обезбеди наведената услуга. Аналитичките колачиња може да се поистоветат со техничките колачиња доколку се користат директно од страна на раководителот на веб-страницата со цел да соберат агрегирани податоци за бројот на посетители и вообичаените начини на посета на веб-страницата. За повеќе детали погледнете ја страницата за таа намена.

http://www.teknoxgroup.com/mk/obvestila/veb-kolachiata/

ДОБРОВОЛНО ДОСТАВУВАЊЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Освен тоа што е специфицирано за навигациските податоци, корисниците може слободно да ги доставуваат своите лични податоци или за да бидат внесени во обрасците што се поднесуваат до Службата или за да бидат наведени при обраќање на Службата со цел да се побара достава на информативен материјал и други соопштенија. Недоставувањето на тие податоци може да повлече со себе и недоставување на побараните услуги и производи.

ПОСТАПКА НА ОБРАБОТКА

Личните податоци се обработуваат со автоматизирани инструменти за период не подолг од тоа што е потребно за да се постигнат целите за кои се собрани. Постојат посебни безбедносни постапки за да се спречи нивно уништување или губење, независно дали случајно или не, како и да се спречи неовластен пристап до податоците или постапки на нивна обработка што или се незаконски или се неусогласени со целите за кои таквите податоци се собрани.

Пренос и дистрибуција на податоци

Податоците може да бидат пренесени или соопштени на друг за активности тесно поврзани и клучни за ефикасноста на услугата, како што е управувањето со системот за обработка на податоци или за обработка што ја вршат други компании за истите цели. Настрана од наведените случаи, податоците нема никому да бидат откриени ниту дадени освен доколку тоа не е во согласност со договорните или законските обврски или доколку корисникот дал согласност за тоа. Токму затоа, личните податоци може да бидат пренесени на трети страни единствено и исклучиво доколку:

1. постои изричита согласност да бидат споделени со трети страни;

2. постои потреба податоците да се споделат со цел да се обработат барањата на корисниците;

3. е од суштинско значење да се извршат барањата од судските власти или од полицијата.

Ниту еден податок што доаѓа од веб-страницата никогаш не се открива ниту пак се пушта во оптек.

ПРАВО НА ЛИЦЕТО ЧИИ ПОДАТОЦИ СЕ ОБРАБОТУВААТ

Лицето чии податоци се обработуваат има право во секое време да добие потврда за тоа дали постојат или не лични податоци кои се однесуваат на него, да ја знае нивната содржина и извор, да ја потврди нивната точност или да побара нивна интеграција, ажурирање и корекција (секции 15 – 22 Регулатива (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и советот од 27 април 2016 година.). Во согласност со наведениот член имате право да побарате бришење, анонимизација или блокирање на податоците што се обработени незаконски и, дополнително, да се спротивставите од правни причини на обработката на личните податоци, иако тие се релевантни за целта на нивно собирање.

ПРОМЕНИ НА ТЕКОВНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Контролорот на лични податоци редовно ги проверува политиката за приватност и безбедносната политика и, доколку е неопходно, ги ревидира согласно измените и дополнувањата донесени со закон, донесени од организацијата или поттикнати од технолошкиот напредок. Сите промени на наведената политика ќе бидат објавени на оваа страница.

ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ

Секој оној кој е заинтересиран за дополнителни информации, сака да придонесе со свои предлози или сака да поднесе претставки или искаже загриженост во однос на кое било прашање што произлегува од поврзаноста со политиката за приватност или со начинот на кој контролорот на личните податоци ги собира податоците, може да пише на privacy@teknoxgroup.com.