Biomasa

Gorivo od komunalnog zelenog otpada, korenja, netretiranog otpadnog drveta 

Sporohodni šreder visokog obrtnog momenta, fl eksibilna zvezdasta sita i strugači visokih performansi za brzo kompostiranje su ključne mašine za efi kasnu proizvodnju obnovljivog goriva. Ovo gorivo može da se plasira toplanama i termoelektranama na biomasu, kao isplativo gorivo potrebne toplotne moći i veličine komadića.

Procesiranje šumskih ostataka

Šumski ostaci su zajedničko ime za krošnje i grane koje se sakupe prilikom seče stabla i za korenje koji se nakupi tokom raščišćavanja terena. U zavisnosti od materijala, logistike i zahteva klijenta, šumski ostaci mogu da se procesiraju sporohodnim i brzohodnim šrederima, često u kombinaciji sa mašinama sa klasiranje prosejavanjem.

Proizvodnja drvenog ivera

Stabla drveta koja nisu podesna za reciklažu mogu da se procesiraju u visoko kvalitetne drvene ivere pomoću drobilice Chippo. Brzohodni šreder Axtor takođe može da radi i kao drobilica visokih performansi kada se koristi sa pričvršćenim alatima.

USITNJAVANJE ŠREDEROM SPOROHODNI

Predusitnjavanje sporohodnim šrederom

Kada se biogorivo proizvodi od zelenog otpada, važan je najkrupniji mogući prored šredera, tako da drvni delovi prođu kroz proces kompostiranja pretežno nepromenjeni, izuzev sušenja, i zatim mogu da se proseju. Crambo, čvrsti univerzalni šreder, je idealan za ovo, pošto njegove velike dimenzije korpe sita daju pravu veličinu komadića za dalje procesiranje.Njegova visoka otpornost na primese takođe čini ga dobrim izborom za korenje i šumske ostatke. 

USITNJAVANJE ŠREDEROM
BRZOHODNI

Usitnjavanje šrederom / drobljenje
Gorivo krupnije strukture može da se stvara od šumskih ostataka i čistog otpadnog drveta usitnjavanjem šrederom sa Axtor šrederom drveta opšte namene, koji radi u režimu šredera ili drobilice u zavisnosti od ulaznog materijala. Izlaz može da se koristi kao gorivo bez daljeg procesiranja. Kod strožijih zahteva, materijal se može dodatno obrađivati prosejavanjem i separacijom.

Drobljenje
Iver sa ogrevnog drveta ili čisti šumski ostaci se godinama koriste kao gorivo. Drobilice serije Chippo prave isporučivu robu visokog kvaliteta, precizno isečenu i sa veoma niskim sadržajem malih komadića, koja može da se koristi za grejanje kuće ili u toplanama na biomasu u zavisnosti od podešavanja noža i korpe sita.  

KLASIRANJE PROSEJAVANJEM

Klasiranje prosejavanjem sa zvezdastim sitom 

Korišćenjem Komptech zvezdastih sita, jednim prolazom je moguća proizvodnja sitne frakcije, srednje frakcije i krupne frakcije. Srednja frakcija je uopšteno upotrebljiva frakcija goriva. Ulazni materijal se oslobađa od bilo koje sasušene prljavštine kada prelazi preko rotirajućih zvezda, obezbeđujući visok kvalitet upotrebljivih frakcija posebno iz šumskih ostataka i korenja.Sitni delovi se procesiraju kao kompost, a krupni komadići se vraćaju na usitnjavanje šrederom i izdrobe sporohodnim i brzohodnim šrederima. 

SEPARACIJA

Separacija kamena 

Šumski ostaci i komunalni zeleni otpad su često zaprljani kamenjem za vreme sakupljanja i skladištenja. Međutim, kamen je neželjena kontaminirajuća materija koja smanjuje kvalitet i cenu biogoriva. Mašina Stonefex poboljšava kvalitet goriva uklanjanjem i do 95 procenata kamenja i inertnih materijala.Ako je potrebno, lagani materijali (plastične folije) mogu da se razdvoje vazdušnom separacijom korišćenjem mašine Hurrikan.