Biomasa

KARBURANTI NGA MBETJET E BASHKIAKE, STOQET E RRËNJËVE, DRURI MBETJE I PA TRAJTUAR

Copëtuesit me forcë të lartë, me shpejtësi të ulët, sitat në formë ylli fleksible dhe kthyesit e performancës së lartë për kompostimin e shpejtë janë makinat kyçe për prodhimin eficient të karburantit të rinovueshëm.
Kjo mund të marketohet për nxehtësinë e biomasës dhe impiantet e energjisë si një karburant me kosto efektive me një vlerë kalorifike dhe madhësi pjesëve që ato kanë nevojë.

PËRPUNIMI I MBETJEVE TË PYJEVE

Mbetjet e pyjeve është një emër kolektivë për majat dhe degët e pemëve që akumulohen kur pritet druri dhe stoqet e rrënjëve që akumulohen gatë pastrimit. Në varësi të materialit, logjistikës dhe kërkesave të klientit, mbetjet e pyjeve mund të përpunohen me copëtues të shpejtësisë së ulët ose të lartë, shpesh në kombinim me makinat sitëse.

PRODHIMI I ASHKLAVE TË DRURIT

Trungjet e drurëve që nuk janë të përshtatshme për riciklim mund të përpunohen me ashkla druri të cilësisë së lartë nga një bërës ashklash Chippo. Copëtuesi i shpejtësisë së lartë Axtor gjithashtu mund të veprojë si një bërës ashklash me performancë të lartë kur përdoret me vegla të fiksuara. 
Prerje të blerta, trungje, stoqe rrënjash – Komptech ka makinat e duhura për të kthyer çdo lëndë të parë në karburant. 


COPËTIMI ME SHPEJTËSI TË ULËT

Para - copëtimi me një copëtues të shpejtësisë së ulët 

Kur prodhohet karburant bio nga prerjet e blerta, copat e mundshme më të ashpra janë të rëndësishme në mënyrë që pjesët e copëtuara të kalojnë nëpërmjet procesit të kompostimit mjaft të pa ndryshuara, përveç tharjes dhe pastaj mund të siten. Crambo, një copëtues i fortë për të gjitha qëllimet është ideal për këtë sepse koshi i madh i sitës që ka i hapin madhësitë e duhura të pjesëzave për përpunim të mëtejshëm. Rezistenca e tij e lartë ndaj të kundërtave gjithashtu e bëjnë atë një zgjedhje të mirë për stoqet e rrënjave dhe mbetjet e pyjeve.

COPËTUESI I MADHËSISË SË LARTË

Copëtimi / Bërja e ashklave

Një karburant me strukturë më të ashpër mund të gjenerohet nga mbetjet e pyjeve dhe druri mbetje i pastër duke copëtuar atë me copëtuesin e drurëve me qëllim të përgjithshëm Axtor, duke punuar në mënyrën e copëtimit ose të bërjes së ashklave në varësi të materialit që futet. Prodhimi mund të përdoret si karburant pa e përpunuar më tej. Për kërkesa më të sakta, materiali mund të kushtëzohet më tej me anë të sitjes dhe veçimit.

Bërja e ashklave 

Ashklat nga druri i karburantit ose mbetjet e pastra të pyjeve janë përdorur si karburant për vite. Bërësit e ashklave të serisë Chippo krijojnë ashklat e cilësisë së lartë të prera me precizion dhe me përmbajtje shuma të vogla që mund të përdoren për ngrohje në shtëpi ose në biomasë për të nxehur impiantet në varësi të regjistrimit të thikës dhe të koshit të sitës.

SITJA

Sitja me sitat yll

Një copëtim i hollë, një sitim i mesëm dhe një copëtim i ashpër mund të prodhohen në një kalim me sitat ne formë ylli Komptech. Copëtimi mesatar në përgjithësi përdoret për copat e karburantit. Materiali që futet është pastruar nga pisllëqet e ngurta ku kalon në yjet rrotullues, duke siguruar cilësi të lartë të fraksionit të përdorshëm nga mbetjet e pyjeve ose nga stoqet e rrënjëve në veçanti.Pjesët e imta përpunohen si komposto dhe pjesët e ashpra i kthehen tek copëtimi dhe copëtohen me copëtues të shpejtësisë së ulët ose të lartë.

VEÇIMI

Veçimi i gurëve

Mbetjet e pyllit dhe mbetjet e blerta bashkiake shpesh kontaminohen me gurët gjatë mbledhjes dhe magazinimit. Por gurët janë kontaminues të padëshirueshëm që reduktojnë cilësinë dhe çmimin e karburanteve bio. Stonefex përmirëson cilësinë e karburantit duke hequr deri në 90% të gurëve dhe të materialeve inerte. Në qoftë se kërkohet, materiale të peshës së lehtë (fletët plastike) mund të veçohen me anë të Hurrikan që i veçon ato me sitë.