Njoftim per privatesi (E-mail)

Njoftim per privatesi (E-mail)

Ju e keni marrë këtë mesazh elektronik si rrjedhojë e porosisë tuaj në faqet tona në internet, në bazë të një aplikacioni telefonik, një regjistrim si marrës i lajmeve tona, një rekomandim, pjesëmarrje në një njoftim, pjesëmarrje në prezantimet tona ose informacione të disponueshme publikisht. Ne kujdesemi që të ruajmë me kujdes adresën tuaj të postës elektronike në përputhje me legislacionin e zbatueshëm për mbrojtjen e konsumatorit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Për tu çregjistruar nga lista e marrësve, klikoni në vegezen "çrregjistrohu.