Menaxhimi i mirëmbajtjes & sigurisë

Menaxhimi i mirëmbajtjes & sigurisë

• Plani dhe mirëmbajtja e pistave duhet të fillojë me të ndërtuarit e intervaleve të rekomanduara të shërbimit Caterpillar dhe t'i rregullojë në përputhje me nevojat tuaja

• Shikoni cilat shërbime janë kryer dhe cili është shkaku, me qëllim për të shmangur shërbimin e vonuar ose humbur dhe mirëmbajtjen e tyre

• Vendosni alarme në kohë reale, duke përfshirë njoftimin për shërbimin e duhur, lëvizjen jashtë dhe brenda një kufiri dhe funksionimin e aseteve gjatë nje kohe të caktuar

• Konfiguroni alarmet që të dërgohen nëpërmjet tekstit mes SMS ose email, të gjithë atyre që duhet t'i dijnë

• Shikoni të gjitha alarmet tuaja të specifikuara në një ekran dhe prioritizoni të gjithë informacionin  që ka rëndësi për ju

• Përcaktoni vendodhjen e alarmeve  dhe identifikoni problemet e mundshme në terren me  GPS

•Pajisini makineritë tuaja me GPS LOCATION TRACKING SYSTEMS (Sistemet e gjurmimit të vendodhjes).  Nëse ato janë  vjedhur, ju shpejt do të jeni në gjendje per t'i  gjetur dhe për t'i rikthyer ato

•Pengesat fizike janë të mira, por jo gjithmonë praktike. Përdorni ELECTRONIC GEO-FENCING AND TIME- FENCING (Pengesat elektronike dhe pengesat kohore) për të njoftuar kur makineritë janë zhvendosur në vendin e gabuar, ose kanë  filluar të punojnë në kohën e gabuar