Vlerësimi i gjendjes së makinës

Vlerësimi i gjendjes së makinës

5 – GJENDJE E SHKËLQYESHME
Vjet:Jo më e vjetër se 3 vjet të modelit
Struktura:Më pak se 3000 NJMSH-a (njësi matëse e shërbimit)
Jetëgjatësia e komponentës: Së paku 70% jetëgjatësi e ngelur
Rrotat ose gomat: Së paku 80% jetëgjatësi e ngelur për të gjitha komponentat
Pamja e përgjithshme: E shkëlqyeshme; afër gjendjes “si e re”
Performanca: Në gjendje të përdorshme; i plotëson të gjitha kushtet e reja të performancës së New Caterpillar Rebuilds E rikonstruktuar nga një dileri i ri cili përfshin riprarim të pjesës që bën transmetimin e fuqisë në rrotë ( powertrain reconditioning) dhe së paku 80% jetëgjatësi të ngelur të rrotave apo gomave.
4 – GJENDJE SHUMË E MIRË
Vjet:Jo më e vjetër se 6 vjet të modelit
Struktura:Pa kufizime në orë; nuk ka probleme strukturale, është i mundshëm riparimi i 2.
Jetëgjatësia e komponentës: Së paku 50% jetëgjatësi e ngelur
Rrotat ose gomat: Së paku 50% jetëgjatësi e ngelur
Pamja e përgjithshme: Pamje shumë e mire – shtresa e metaltë dhe ngjyra në gjendje të mire; dhoma e makinistit e pastër
Performanca: Në gjendje të përdorshme; i plotëson të gjitha kushtet e performancës
3 – GJENDJE E MIRË
Vjet:Nuk ka kufi
Struktura:Pa kufizime në orë; nuk ka probleme të mëdha strukturale
Jetëgjatësia e komponentës: Së paku 35% jetëgjatësi e ngelur
Rrotat ose gomat: Së paku 25% jetëgjatësi e ngelur
Pamja e përgjithshme: Nuk ka rrjedhje të mëdha hidraulike; mund t’i duhet ngjyrosje; shtresa e metalit ëshë e pranueshme “ashtu siç është”, nuk ka probleme të dukshme dhe dhoma e makinistit është e mirë, vrimat e menteshave dhe kapëseve kanë përdorim të zakonshëm
Performanca: Punon dhe është e gatshme për punë. Mund të ketë nevojë për riparime të vogla/përshtatje për performancë maksimale.
2 – FAGJENDJE JO E KEQE
Vjet:Nuk ka kufi
Struktura:Mund të ketë plasaritje të dukshme ose problem strukturore të riparueshme; përdorimi i tepërt mund ta kufizojnë/pengojnë riparimin e pajisjes.
Jetëgjatësia e komponentës: Mjaft e përdorur por në gjendje të përdorshme
Rrotat ose gomat: Mund të ketë nevojë për rrota ose goma
Pamja e përgjithshme: Mund t’i duhet ngjyrë; dëmtim i vogël i shtresës së metaltë; ndonjë rrjedhje e hidraulikes. Vrimave të menteshave dhe kapëseve mund t’ju duhet riparim.
Performanca: Në gjendje pune por mund t’i nevojitet punë e konsiderueshme para se të dorëzohet.
1 – GJENDJE E KEQE
Pajisja mund të ndizet por nuk është në gjendje të plotë pune. Pamja e përgjithshme mund të sugjerojë se pajisja është e papërdorshme dhe prandaj nuk ia vlen të riparohet në pozitën e kodit të gjendjes 2. Zakonisht shitet si pajisje për “pjesë.