Obrazac za zapošljavanje

Obrazac za zapošljavanje

Obrazac za zapošljavanje

Obrazac za zapošljavanje
<h2>Opšti podaci</h2>
Gdje želite da radite

Izjava o privatnosti

Dragi kandidatu,

U skladu sa odredbom člana 13 EU Uredbe 2016/679 informišemo Vas da će Vaši privatni podaci biti sakupljeni i procesuirani od strane Teknoxgroup Crna Gora d.o.o. Danilovgrad, kao Rukovaoca zbirke ličnih podataka, u svrhu zapošljavanja i selekcije kadrova u cilju potencijalnog zapošljavanja pojedinaca u društvima Teknoxgroup osnovanim u zemljama EU ili u zemljama izvan EU koje pružaju odgovarajuće mjere zaštite u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679. U zavisnosti od medijuma/načina koji podnositelj prijave koristio za kontaktiranje našeg Društva (kao što su dobrovoljne prijave, prijave putem interneta, razgovor sa head hunter-om), obrada se može izvršiti na različite načine. Gore pomenuti lični podaci mogu biti prikupljeni i od lica čiji se podaci obrađuju i od trećih strana, iz javnih popisa ili javnih izvora. Neispunjenje obaveze dostave podataka znači da nećemo biti u mogućnosti sprovesti aktivnosti potrebne za zapošljavanje kadrova, te će u takvom slučaju kandidat biti blagovremeno obaviješten o neposrednom prestanku postupka. Vaši lični podaci će biti sačuvani samo radi izvršenja ranije spomenute svrhe i podliježu lokalnim zakonskim propisima. Član 15, i nadalje, Uredbe EU poznaje nekoliko prava lica čiji se podaci obrađuju, pa Vas pozivamo da ih pažljivo pregledate. Između navedenih prava, podsjećamo Vas na pravo dobijanja potvrde o postojanju ličnih podataka u našem Društvu; pravo na obavještenje o svrsi obrade i o predviđenom vremenu u kojem će Vaš lični podaci biti sačuvani u našem Društvu; pravo na ispravku, integraciju, ažuriranje, brisanje, anonimizaciju Vaših ličnih podataka ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni. Da biste ostvarili prava lica čiji se podaci obrađuju, molimo Vas da se obratite direktno na adresu: Teknoxgroup Crna Gora d.o.o. Bandići b.b., Danilovgrad, Crna Gora, email: contact- me@teknoxgroup.com.

Molim Vas da nam ne šaljete privatne podatke koji se tiču zdravlja. Mi ćemo ove podatke prikupiti u toku razgovora za posao.