Formular punësimi

Formular punësimi

Formular punësimi

Formular punësimi
<h2>Të dhëna te përgjithshme</h2>
Ku doni te punoni

Deklarata e Privatesise

I nderuar Kandidat,

Ne baze te nenit 13 te Rregullores se BE-se 2016/679 dhe nenit 18 te Ligjit nr. 9887, date 10.03.2008 “Per mbrojtjen e te dhenave personale” (Ligji per Mbrojtjen e te Dhenave Personale) ju informojme se te Dhenat tuaja Personale do te grumbullohen dhe perpunohen nga Teknoxgroup Shqiperi Sh.p.k., si Kontrollues i te Dhenave, per qellime te rekrutimit dhe seleksionimit te personelit per t’i punesuar individet per pune te mundshme ne Shoqerite e Teknoxgroup te themeluara ne BE ose te themeluara ne nje vend jashte BE-se qe ofrojne mbrojtje te pershtatshme sipas Rregullores se BE-se 2016/679 dhe Vendimit te Komisionerit per Mbrojtjen e te Dhenave Personale nr. 8, date 31.10.2016 “Per percaktimin e shteteve me nivel te mjaftushem te mbrojtjes se te dhenave personale”. Ne varesi te mediumeve te perdorura nga aplikanti per te kontaktuar me organizaten tone (sikurse aplikimi vullnetar, aplikimi permes uebit, intervistimi nga shoqerite e rekrutimit), perpunimi mund te behet me mjete te ndryshme. Te dhenat personale te lartpermendura mund te mblidhen si nga subjekti i te dhenave, nga palet e treta, nga lista publike ose nga burime publike. Mosdhenia e te dhenave do te thote se ne nuk do te jemi ne gjendje te kryejme aktivitetet e nevojshme per rekrutimin e personelit dhe kandidati duhet te informohet ne menyre te rregullt per nderprerjen e menjehershme te procesit. Te dhenat tuaja personale do te ruhen vetem per te permbushur qellimin e lartpermendur dhe i nenshtrohen rregulloreve ligjore lokale. Nenet 15 e vijues te Rregullores se BE-se dhe nenet 12 e vijues te Ligjit per Mbrojtjen e te Dhenave Personale i njohin disa te drejta Subjektit te te Dhenave, te cilat ne ju ftojme te rishikoni me kujdes. Nder keto, ju kujtojme te drejten per te marre konfirmim per ekzistencen e te dhenave personale ne Shoqerine tone; te drejten per t'u informuar per qellimin e perpunimit dhe per periudhen e parashikuar per te cilen te dhenat tuaja personale do te ruhen ne Shoqerine tone; te drejten per korrigjimin, integrimin, perditesimin, fshirjen, anonimizimin e te dhenave tuaja personale ose bllokimin e te dhenave qe jane perpunuar ne menyre te paligjshme. Per te ushtruar te drejtat e Subjektit te te Dhenave ju lutemi te aplikoni drejtperdrejt ne Teknoxgroup Shqiperi Sh.p.k., me adrese ne: Rruga Nacionale Tirane-Durres, Km. 16, Fshati Muçaj, Vore - Tirane, Shqiperi, privacy@teknoxgroup.com.

Ju lutemi mos na dergoni te dhenat tuaja personale ne lidhje me shendetin. Ne do i grumbullojme keto te dhena gjate intervistes se punes.