Obrazac za zaposljenje

Obrazac za zaposljenje

Obrazac za zaposljenje

Obrazac za zaposljenje
<h2>Opći podaci</h2>
Kje bi želeli delati

Izjava o privatnosti

Poštovani,

Shodno članu 13 Uredbe (EU) 2016/679, obavještavamo Vas da će Vaši lični podaci biti prikupljeni i obrađeni od strane [društva], kao kontrolor zbirke ličnih podataka, u svrhu zapošljavanja i selekcije kadrova u cilju potencijalnog zapošljavanja pojedinaca u društvima Teknoxgroup osnovanim u zemljama EU ili u zemljama izvan EU koje pružaju odgovarajuće mjere zaštite u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679. Obrada, prije Vašeg izričitog pristanka, može uključivati podatke koji se odnose na zdravlje. Zavisno od sredstva koji je podnosilac prijave koristio za kontaktiranje našeg društva (kao što su dobrovoljne prijave, prijave putem interneta, razgovor sa head hunter-om), obrada se može odvijati putem različitih sredstava. Gore pomenuti lični podaci mogu biti prikupljeni i od lica čiji se podaci obrađuju i od trećih strana, iz javnih popisa ili javnih izvora. Neispunjenje obaveze dostave podataka znači da nećemo biti u mogućnosti sprovesti aktivnosti potrebne za zapošljavanje kadrova, te će u takvom slučaju kandidat biti blagovremeno obaviješten o neposrednom prestanku postupka. Vaši lični podaci će biti sačuvani samo radi izvršenja ranije spomenute svrhe i podliježu lokalnim zakonskim propisima. Član 15, i nadalje, Uredbe EU poznaje nekoliko prava lica čiji se podaci obrađuju, pa Vas pozivamo da ih pažljivo pregledate. Između navedenih prava, podsjećamo Vas na pravo dobivanja potvrde o postojanju ličnih podataka u našem Društvu; pravo na obavještenje o svrsi obrade i o predviđenom vremenu u kojem će Vaš lični podaci biti sačuvani u našem Društvu; pravo na ispravku, integraciju, ažuriranje, brisanje, anonimizaciju Vaših ličnih podataka ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni. Da biste ostvarili prava lica čiji se podaci obrađuju, molimo Vas da se obratite direktno na adresu: Teknoxgroup B-H d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, email: contact-ba@teknoxgroup.com

Ukoliko pružate lične podatke o Vašem zdravlju, obavještavamo Vas da će navedeni podaci biti prikupljeni i obrađeni u skladu sa članom 9 Uredbe EU 2016/679, u vezi sa obradom posebnih kategorija ličnih podataka.