Образец за вработување

Образец за вработување

Образец за вработување

Образец за вработување
<h2>Општи податоци</h2>
Каде би сакале да работите

Изјава за приватност

Почитуван кандидату, 

Согласно Член 13 на Регулативата (ЕУ) 2016/679 Ве информираме дека Вашите лични податоци ќе бидат собрани и обработени од страна на Текноксгруп ДОО, како Контролор на лични податоци, за целите на  селекција и регрутирање персонал за да вработи поединци за потенцијална работа во компаниите на Текноксгруп основани во ЕУ или основани во земја која не е членка на ЕУ што овозможуваат соодветни мерки за заштита согласно Регулативата (ЕУ) 2016/679.  Во зависност од медиумот кој го користи кандидатот за да стапи во контакт со организацијата (самостојна апликација, апликација преку веб-страница, интервју од страна на регрутерот) обработката на податоците може да се одвива преку различни средства.  Гореспоменатите лични податоци може да бидат собрани и од лицето чии податоци се обработуваат и од трети страни, јавни списоци и јавни извори.  Необезбедувањето податоци значи дека нема да бидеме во можност да ги спроведеме потребните активности за регрутација на персонал и кандидатот ќе биде соодветно информиран за итен прекин на постапката.   Вашите лични податоци ќе се складираат единствено за да се спроведе гореспоменатата цел и тоа подлежи на локални законски регулативи.  Член 15 и следните членови од Регулативата на ЕУ признаваат неколку права во однос на Лицето чии податоци се обработуваат за кои ве советуваме внимателно да ги разгледате. Меѓу нив, ве потсетуваме на правото за добивање потврда за постоење на личните податоци во нашата компанија; правото да бидете известени за целта на нивната обработка и за предвидениот временски период во кој тие ќе се чуваат во нашата компанија; правото за корекција, интеграција, ажурирање, бришење, анонимизација на Вашите лични податоци или блокирање на податоци кои се незаконски обработени.  Со цел да ги остварите правата на Лицето чии податоци се обработуваат, Ве молиме директно аплицирајте на Текноксгруп Македонија Дооел, Ул.20 бр.32 нас.место Бразда, 1010 Чучер Сандево Скопје, Македонија; privacy@teknoxgroup.com

Ве молиме да не ни испраќате лични податоци во однос на Вашата здравствена состојба.  Таквите податоци ќе ги собереме за време на интервјуто.