Проценка на состојбата на машината

Проценка на состојбата на машината

5 – ИЗВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Старост:Не повеќе од 3 години старост на моделот.
Рамка:Помалку од 3000 SMU* (*работни мерни единици).
Времетраење на компонентите:Најмалку 70% преостанат работен век.
Тркала или гуми:Најмалку 80% преостанат работен век на сите компоненти.
Општ изглед:Извонреден; состојба блиску до "како нова".
Изведба:Беспрекорна работа; во согласност со сите спецификации за изведба и новите Caterpillar надградби Комплетни обнови (frame-up) за новиот изведувач, вклучувајќи обнова на погонскиот систем и најмалку 80% преостанат работен век на тркалата или гумите .
4 – МОШНЕ ДОБРА СОСТОЈБА
Старост:Не повеќе од 6 години старост на моделот
Рамка:Нема ограничување на времетраењето; нема проблеми со составните делови, изводлива обнова за втор работен век.
Времетраење на компонентите:Најмалку 50% преостанат работен век.
Тркала или гуми:Најмалку 50% преостанат работен век.
Splošni videz:Мошне добар изглед – надворешен лим и фарба во добра состојба; чиста кабина на машинистот.
Изведба:Беспрекорна работа; во согласност со сите спецификации за изведба.
3 – ДОБРА СОСТОЈБА
Старост:Не е ограничена.
Рамка:Нема ограничување на времетраењето; нема значителни проблеми со составните делови.
Времетраење на компонентите:Најмалку 35% преостанат работен век.
Тркала или гуми:Најмалку 25% преостанат работен век.
Општ изглед:Нема значителни пропуштања во хидрауликата; можеби е потребно префарбување; надворешниот лим е прифатлив "каков што е", нема видливи проблеми и кабината на машинистот е во прифатлива состојба, шарките и дупките за клинови се нормално изабени.
Изведба:Работи и е целосно подготвена за работа. Можна потреба од помали поправки / прилагодувања за беспрекорна изведба.
2 – ПРОСЕЧНА СОСТОЈБА
Старост:Не е ограничена.
Рамка:Можни се видливи пукнатини или проблеми со поправка на составните делови; долгото времетраење може да ја ограничи / забрани обновата на машината.
Времетраење на компонентите:Долго времетраење, но во работна состојба.
Тркала или гуми:Можна потреба од тркала или гуми.
Општ изглед:Можна потреба од префарбување; незначително оштетување на надворешниот лим; мали пропуштања во хидрауликата. Можна потреба од поправка на шарките и дупките за клинови.
Изведба:Во работна состојба, но можна потреба од значителни работни зафати пред испораката.
1 – ЛОША СОСТОЈБА
Машината можеби ќе проработи, но не е во полна работна состојба. Општиот изглед ќе укаже дека единицата не е за употреба и затоа не се исплати поправка до статус на состојба 2. Најчесто се продава како машина за "резервни делови".