Formular kërkese

Formular kërkese

Formular kërkese

Formular kërkese
captcha
Njoftim per privatesi

Njoftim per privatesi

Sipas Nenit 13 te Rregullores se BE-se 2016/679 dhe nenit 18 te te Ligjit nr. 9887, date 10.03.2008 "Per mbrojtjen e te dhenave personale" (Ligji per Mbrojtjen e te Dhenave Personale), Teknoxgroup Shqiperi Sh.p.k. (Kontrolluesi i te Dhenave) ju informon se te Dhenat Personale te mbledhura ne kete formualar do te perpunohen per t'u pergjigjur kerkeses suaj dhe, sipas pelqimit paraprak, do te perdoren te dhenat tuaja personale per qellime marketingu, si shtimi i emailit tuaj ne sherbimin tone te buletinit dhe dergimi i reklamave promocionale per produktet dhe sherbimet e Teknoxgroup. Teknoxgroup Shqiperi Sh.p.k. nuk do te komunikoje ose shperndaje te dhenat personale te mbledhura, perveç ne lidhje me qellimin e perpunimit. Te dhenat tuaja personale do te perpunohen vetem nepermjet personelit te autorizuar, i cili eshte i caktuar posaçerisht per te aksesuar dhe perpunuar te dhenat. Te dhenat tuaja personale do te ruhen per nje periudhe qe nuk i tejkalon qellimet per te cilat te dhenat jane mbledhur dhe me pas perpunuar. Neni 15 et seq i Rregullores se BE-se dhe neni 12 et seq i Ligjit per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, njohin disa te drejta te Subjektit te te Dhenave, te cilat ne ju ftojme t’i rishikoni me kujdes. Nder keto, ju kujtojme te drejten per te marre konfirmim per ekzistencen e te dhenave personale ne shoqerine tone; te drejten per t'u informuar per qellimin e perpunimit dhe per periudhen e parashikuar per te cilen te dhenat tuaja personale do te ruhen ne shoqerine tone; te drejten per korrigjimin, integrimin, perditesimin, fshirjen, anonimizimin e te dhenave tuaja personale ose bllokimin e te dhenave qe jane perpunuar ne menyre te paligjshme. Per te ushtruar te drejtat e subjekteve te te dhenave te specifikuara me siper, ju lutemi shkruani direkt tek Teknoxgroup Shqiperi Sh.p.k., me adrese ne: Rruga Nacionale Tirane-Durres, Km. 16, Fshati Muçaj, Vore - Tirane, Shqiperi, privacy@teknoxgroup.com.