Брз поглед кон вашиот возен парк

Брз поглед кон вашиот возен парк

Product Link нуди можност за сателитско и целуларно мрежно покривање врз основа на регионалните барања. Овозможува детално и флексибилно надгледување од далечина, следење на машините и опремата, управување со одржувањето итн.

 

Хардверот е интегриран во опремата и е во интеракција со електронските контролни модули на системот со цел да овозможи секое делче на вашата опрема да комуницира со вас.

 

Апликацијата VisionLink ви овозможува увид во податоците од сите ваши машини и опрема и нуди можност за мешан возен парк, така што можете да ги следите машините независно од нивната марка и модел. Благодарение на VisionLink API, овие податоци може да бидат интегрирани во други бизнис софтвери – овозможувајќи ви да соберете информации еднаш и потоа да ги користите во различни апликации.