ГОРИВО ПРОИЗВЕДЕНО ОД ОТПАД

ГОРИВО ПРОИЗВЕДЕНО ОД ОТПАД

Отпадот минува низ неколку фази на патот од отпад до гориво: 

Претситнење со шредер со моделот Terminator

Terminator има функција за дробење на широк опсег на влезни материјали, многу конзистентно и со високи вкупни перфор- манси. Како предшредер, тој овозможува снабдување со материјал без проблеми со однапред дефинирани големини на парчињата до следните компоненти. Изборот на моделот Terminator зависи од содржината на примесите на влезот и посакуваната количина на подготвени фракции на горивото на излезот.

Класирање со Ballistor

Rasor фино ги дроби рамните фракции, сигурно и прецизно, често откако опре- мата за оптичко сортирање ќе ги отстрани ПВЦ и можниот рециклирачки отпад. Во зависност од користењето на корпата на ситото, големината на горивото може да биде и со пречник од 60 до 30 мм RDF за уфрлање, или дури и 10-милиметраско гориво за термоелектраните на јаглен. Високите перформанси и острите ножеви обезбедуваат ниски трошоци за корис- тење и висок квалитет на горивото.

Фино дробење со Rasor

Rasor фино ги дроби рамните фракции, сигурно и прецизно, често откако опре- мата за оптичко сортирање ќе ги отстрани ПВЦ и можниот рециклирачки отпад. Во зависност од користењето на корпата на ситото, големината на горивото може да биде и со пречник од 60 до 30 мм RDF за уфрлање, или дури и 10-милиметраско гориво за термоелектраните на јаглен. Високите перформанси и острите ножеви обезбедуваат ниски трошоци за корис- тење и висок квалитет на горивото.

Дополнително класирање со просејување со Multistar

Со високи перформанси и со многу ефи- касно користење на просторот, Multistar го просејува фино издробеното гориво. Со тоа што користи само минимална енергија, ова ѕвездесто сито овозможу- ва ниски трошоци за енергија за фин шредер. Режењето на ситото, а со тоа и минималната големина на парчињата го- риво, може да се промени со подесување на брзината на оската на ситото, само со едно притискање на копче.