PREMIUM CVA

Овој CVA договор ви нуди одржување од Teknoxgroup со оригинални резервни делови, навремено и соодветно за вашата машина - заедно со довербата дека можете да се потпрете на Teknoxgroup за планирани и непланирани поправки на машината - ќе уживате во премиум заштита во период од 3 години.

 

 

ШТО ВИ ПРУЖА ОПЦИЈАТА PREMIUM

 

   ОРИГИНАЛНИ ДЕЛОВИ CAT СО ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРВИС:

 • Пакет деловите се ускладени со термините за редовно одржување.
 • Нашите обучени сервисни техничари имаат искуство, знаење и алат за брзо и прецизно да ја одржуваат вашата машина Cat, пружајќи ви сигурност дека машина ви е максимално достапна.
 • Редовното одржување се врши според Упатството за ракување и одржување.

 

   АКТИВНО СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА МАШИНАТА ОД TEKNOXGROUP:

 • Н ашите експерти најдобро ја познаваат опремата Cat. Ќе ви овозможиме увид во работата на машината заедно со навремени предупредувања за критични ефекти, за да можете да го испланирате застојот, да о зголемите времето на непрекината работа и да ги амалите оперативните трошоци.

 

   ИНСПЕКЦИЈА ОД TEKNOXGROUP:

 • Покрај вашите секојдневни рутински проверки, при екој интервал на редовно одржување, нашите ксперти ќе ги проверат сите клучни компоненти и истеми на вашата опрема.
 • По проверката на машината ќе би биде претставен звештај за состојбата на машината како и предлог- решенија за отстранување на евентуалните еправилности во работењето.

 

   УВИД ВО РАБОТАТА НА МАШИНАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА:

 • Подобреното управување со опремата е еден од најдобрите начини да го направите вашиот бизнис поконкурентен, а работата попрофитабилна.
 • Едноставен увид во податоците за машината преку порталот за купувачи на Teknoxgroup.
 • Пристап до податоците на машината како што се работни часови, локација, потрошувачка на гориво и дијагностички кодови.
 • Пристап до деловната документација за целата ваша опрема Cat.

 

   PREMIUM ГАРАНЦИЈА:

 • При купување нова опрема, за одредени модели на машини со потпишување на овој CVA договор добивате и „Premium" гаранција и гарантирана потрошувачка на гориво. Овој гарантен пакет со времетраење од 3 години (до 6.000 часови) покрива погонски склоп, хидраулика, технолошки компоненти, електроника, кабина, кочници, систем за управување и суспензија - пружајќи ви највисоко достапно ниво на заштита од непредвидени трошоци за поправка за целиот период на времетраење на договорот.

 

   TEKNOXGROUP S•O•S АНАЛИЗА НА ТЕЧНОСТИТЕ CAT:

 • S•O•S анализата на Teknoxgroup e процес осмислен да ги претвори податоците добиени од анализата на течностите во информации што се важни за управувањето со опремата и намалувањето на оперативните трошоци.
 • Примероците од течностите ги оценуваме врз основа на комплетното знаење што го имаме за производот, својствата на течностите и увидот во глобалната база на податоци за машините Cat.

 

ЗА КОГО Е ДОБРА ОПЦИЈАТА PREMIUM

Заедно со сите предности на опцијата Standard, опцијата Premium може дополнително да ви пружи сеопфатна заштита на опремата за целиот период на времетраење на CVA договорот.

Опцијата Premium вклучува течности Cat, чија анализа ја врши Teknoxgroup, како и податоци за напредно следење на работата на машината, извештаи и стручни консултации.

 

 

ПОГЛЕДНЕТЕ ЈА БРОШУРАТА НА СЕРВИСНИ ДОГОВОРИ

и пронајдете ја правата опција за вашата дејност.